2 CORINTIOS 3:3

3Ni'cu'n e'u' tu jun cart yi Cristo mbnon, nin yi o' ketz ya'stzun yi cy'anl tetz. Poro quinin xcon tint tan banle'n yi jun carta'tz. Nin nk'e'tz cho'n tz'iba'n swutz jun lepaj c'ub. Poro ja bnix yi jun carta'tz tan yi Espíritu Sant, nin cho'n tz'iba'n te cyalma'u'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1555 Languages.

Learn More