2 CORINTIOS 3:14

14Poro nk'e'tz ntin yi wutz Moisés yi jopxij, ma na ncha'tz yi wutz yi cyajtza'kl yi e' aj Israel yi quinin el chitxum te yi mbi na elepont yi e'chk ca'wla'tz. Ncha'tz jalu' at wi'nin e' judiy yi jopij wutz cyajtza'kl yi na cho'c tan si'le'n yi antiw xtxolbila'tz. Na ni'cu'n yi atk jun xbu'k te chiwutz, poro ntin Cristo na xcye' tan telse'n yi jun moy wutzila'tz scye'j.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1573 Languages.

Learn More