2 CORINTIOS 3:13

13Ocnak tk'ol Moisés jun xbu'k tan tewe'n yi wutz yi wi'nin txekune'n. Nin xcon yi jun xbu'ka'tz ta'n jalen yi ticy'e'n paj yi pak'puchal yi wutz. Poro yi o' ketz qui na kaxom te yi jun ajtza'kla'tz chi ban Moisés.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More