2 CORINTIOS 2

1Cha'stzun te bixewe'n wa'n tan qui wicy'ake'n tan chixajse'nu', na nk'era'tz wajbil tan jale'n mas bis ẍchixo'lu'. 2Na kol wak' bis scyeru', ¿ẍe'n tzun chintzatzin wetz? Na ntin scye'ju' na jale't tzatzin wa'n. 3Quinin nicy'ak tan chixajse'nu', na yi nink nnicy'ak, ja klo' jal bis wa'n ẍchixo'lu' tan paj yi jun cart yi benak wa'n. Nin na el intxum tetz yi ko qui na chintzatzin wetz, ncha'tz e' cyeru' quil chitzatzinu'. Cha'stzun te qui nnicy'ak scye'ju' na nk'era'tz wajbil tan wuk'ol mas bis scyeru'. 4Poro yi woque'n tan stz'ibe'n yi jun carta'tz ja chimbisun nin ja nok'. Poro nk'era'tz wajbil tan tak'le'n bis scyeru', ma na tan ẍchajle'n scyeru' yi wi'nin na chimpek' scye'ju', nin yi na chimbisun te yi mbi na bajij ẍchixo'lu'. 5I bin jalu', yi jun ak'ol bis yi at ẍchixo'lu' yi wal scyeru' tc'u'l yi jun carta'tz ja tak' bis swetz, poro ja tak' mas bis tetz cyeru'. 6Poro chinch wetz tzicu'n yi caws yi jun yaja'tz yi txumijt cyanu'. 7Ma jalu' ntin na taj cuyle'n paj, nin na taj mayse'n i', na qui na yub kol ben joylaj tu tajtza'kl tan paj bis o'kl. 8Ma na mas balaj yil chichaju' lok' ib tetz. 9Benak intz'ibal jun cyajtza'klu' te yi jun problema'tz, poro i'tz tan chipile'nu' nin tan tilwe'n yi ko bintzinin chixomoku' te yi wetz wajtza'kl. 10Qui'c wetz woyintzi' tu yaj yi njuch til ma na cho'n njuch i' til ẍchiwutzu'. Poro tan tu' yil chicuyu' paj, ncha'tz in tzincuye' paj. Tzincuye' paj na na waj yil jal chibalajilu' junt tir. Nin sak cu'n swutz Kajcaw Jesucristo yi bintzi yi yole'j yi na chintzan tan talche'n. 11Ncha'tz tajwe'n tan kacuyul paj, na qui na kaj kak' ama'l tetz Satanás, yi Bayba'n, tan toque'n tan kapo'tze'n. Na na el katxum tetz yi chin list nin i' tan kasuble'n. 12Yi wa'te'n le tnum Troas, ja tak' Ryos wi'nin ama'l swetz tan xtxole'n yi balaj stziblal tetz Cristo scyetz cyakil wunak. 13Poro quinin k'uklchin bantz tan paj yi qui wil wutz kajwutz Tito. Cha'stzun te che' cyaje'n cyen wilol yi e' kajwutz le yi jun tnuma'tz tan wule'n tzone'j le ama'l cwent Macedonia tan joyle'n i'. 14Poro ntyoẍ tetz Kataj yi xomcho' te Cristo jalu' na ja wi't xcye' i' tan kacambaje'n. Ej nin ntyoẍ yi o' xconsbe'tz i' jalu' tan bene'n lo'on yi balajil Ryos bene'n tzi'n wi munt. 15Na yi o' ketz o' xconsbe'tz Cristo, ni'cu'n o' tu c'o'cal insens. Na tan tu' yi mbi banak Cristo ja ko'c ketz chi jun balaj insens swutz Ryos. Ncha'tz ẍchiwutz wunak. Nin na el jucl katziblal ẍchixo'l yi e' yi ẍchiclaxok, nin na el jucl ẍchixo'l yi e' yi at cyopombil tq'uixc'uj. 16Ej nin yi katziblala'tz yi na el jucl ni'cu'n na ban tu' wenen ẍchiwutz yi e' yi at cyopombil tq'uixc'uj. Ma scyetz yi e' yi ẍchiclaxok, ni'cu'n tane'n katziblal ẍchiwutz chi tane'n insens yi wi'nin c'o'cal yi na tak' itz'ajbil. Poro ¿na' nin scyetz jun yi at tajtza'kl tan je'n pone'n te yi jun munla'tz? Cya'l. 17Poro nk'e'tz cho'n kutane'n ketz chi quitane'n yi e' yi na chitzan tan suke'n yi yol Kataj tan tu' yi cyetz chipu'k na cyaj quen te'j. Ej nin nk'e'tz ni'cu'n o' scyuch' yi e' yi na chitx'ixpuj yi xtxolbil yi yol Kataj. Poro yi o' ketz na katxol yi mero yol Kataj. Ej nin qui na el kalma' tan kacambal kapu'k te'j, na junit o' tu Cristo. Ej nin chakij cho' tan Ryos tan txoli'n. Ej nin ncha'tz, puntil cu'n na kulej yi kak'un, na na tzan i' tan kaxmaye'n yi ko ba'n na kaban nka qui'.

will be added

X\