2 CORINTIOS 13

1Ma yil nopon ẍchixo'lu', ya'stzun yi toxi'n tir wukantz tan chixajse'nu'. Ej nin yil no'c tan pujle'n chixo'lu', tzinjake' cob nka ox stiw tan lajluchaxe'n yi ko bintzi nka qui' cyakil yi e'chk yol yi na tzan. 2Yi ca'p tir yi xna'ke'n tan chixajse'nu' in no'c tan chimakle'n yi e' yi nsken chijuch quil. Ite'n nin na chintzan tan banle'n jalcu'n, mpe quibink ẍchixo'lu'. Yil nopon, swak'e' chicaws yi e' yi na chitzan tan juchle'n quil. 3Slajluchaxk ẍchiwutzu' yi jun cu'n na chinxcon tan Cristo tan talche'n yi tetz tajbil. Yi Cristo nk'e'tz alcawe't, ma na chin cham nin i', nin stk'e' chicaws cyakil yi e' yi at chipaj. 4Bintzi qui'c ẍchamil wankil Cristo yi quime'n swutz pasyon, poro itz' i' jalu', nin chin cham nin i' tan porer Kataj Ryos. Ncha'tz o' ketz, ploj yi kawankil poro yil ko'c tan chibanle'n tane'nu' sjalok kachamil tan porer Kataj. 5Chitxume'u' bin cyajtza'klu' ẍchijunalenu', yi ko jun cu'n k'uklij chic'u'lu' te Ryos nka qui'. Chima'le'u' cyajtza'klu' ẍchijunalenu'. ¿Qui ptzun lo' chixcye'u' tan xtxumle'n yi ko najlij Cristo te cyalma'u' nka qui'? ¿Nka chitzi' tuwu', chiplaj tuwu' na cyocsaj quibu' tetz creyent? 6Poro elnak chitxumu' tetz yi ketz nk'e'tz kawutz tu' kaplaj tu' na kocsaj ketz. 7Poro ilenin na katzan tan nachle'n Kataj squibu' tan qui chibanolu' e'chk takle'n cachi'. Nin yi na kanach Kataj squibu' tan cyoque'nu' tetz balaj, nk'e'tz ik ketz kak'ej na katzan tan joyle'n, ma na yi ketz kajbil i'tz yi nink cho'cu' tetz balaj. Mpe nink cyalu' yi qui'c kaxac, quil kamakxij tan nachle'n Kataj squibu'. 8Na qui'c rmeril yi nink ko'c ketz tan xite'n tajtza'kl jun yi na xom te yi bintzi, ma na yi ketz kajbil i'tz tan chitxicbaje'nu'. 9Nin skatzatzink kol chiquiwixu'. Qui'c na ban kol cyal wunak yi o' cotxcoj. Cha'stzun te ilenin na kanach Kataj squibu' tan cyoque'nu' tetz tz'aknak cu'n. 10Nin na chintzan tan stz'ibe'n nin yi e'chk xtxolbila'se'j scyeru' yi ntaxk nopon tan chixajse'nu', na yil nopon qui na waj tzinxconsaj quiw yol. Ma na ntin na waj lxcon yi e'chk ca'wl yi ak'ij swetz tan Kajcaw Jesucristo tan chitxicbaje'nu', nk'e'tz tan chixite'nu'. 11I bin jalu' e'u' wajwutz, quil tu' quibu'. Chijoye'u' puntil tan cyoque'nu' tetz tz'aknak cu'n. Max chic'u'lu' te cobox inyol yi mben intz'ibal tul yi carte'j. Junit sban chitxumu'nu'. Lok jal yi tzatzin paz ẍchixo'lu'. Ej nin lok najan Kataj Ryos scye'ju', yi Ryosa'tz yi na ak'on lok' ib tu tzatzin paz sketz. 12Chik'ajlaj quibu' squibil quibu'. 13Nin cyakil yi e' kajwutz yi ate' tzone'j na chitzan tan talche'n nin jun yos scyeru'. 14Tak' tzaj bin Kajcaw Jesucristo yi banl talma' squibu'. Lok jal mas lok' ib ẍchixo'lu' tu Ryos. Nin lok jal mas tzatzin paz ẍchixo'lu' tan porer yi Espíritu Sant. Amén.

will be added

X\