1 TIMOTEO 5:25

25Ncha'tz quitane'n yi e' balaj wunak. At e' yi lajluch cu'n yi e' balaj, nin at e' yi tzantzaj tlen slajluchaxk yi chibalajil. Na qui'c rmeril yi qui'k lajluchax yi balajil jun yaj nka yi paltil jun yaj.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More