1 TESALONICENSES 5

1Inti yi tiemp nka k'ejlal yi tulbil Jesucristo yi nchijaku' swetz. Je puntile'j: Qui tajwe'n tan bene'n walol scyeru' tul u'j, na elnakt chitxumu' tetz yi ewun cu'n tu' tz'ul. 2Na yil tz'ul tzaj i', cho'n cu'n sbne' chi na ul jun alk'om lak'bal. 3Nin te yi ntaxk ul, chocopon wunak tan talche'n: “Qui'ct kabislej, na ja tane' cyakil e'chk oyintzi'. Qui'ct il na tzan wi munt jalu',” che'ch sbne'. Poro jalt cuntunin chinach yil tz'ul tzaj chicaws. Cho'n sbajok scye'j chi na ban jun ch'on wi' yi na xe'tij tan il. Quil che'l swutz chicaws. 4Ma yi o' ketz wajwutz, nk'e'tz jopij kawutz te yi tulbil Kajcaw Jesucristo. Na quil tz'ul Jesucristo tan kicy'le'n nin chi na ban jun alk'om, na at stziblal tkawi'. 5Na cyakil o' ja skilin te kajtza'kl. Nin elnak katxum tetz, yi ketz sbne' yi balaj tiempa'tz yi at tulbil. Nk'e'tz jopij cho' ttz'o'tz. 6Cha'stzun te wajwutz, kaq'uicy'lej kib skibil kib. Toque'n cu'n sban kajtza'kl. Quil kaban chi quitane'n yi e' mas wunak yi ni'cu'ntz chi najk chiwit len, na qui na el chitxum tetz yi mbi na bajij jalu', nka mbi sbajoktz sbne' opon tunintz. 7Moy wutzil na chicy'an. Ni'cu'n e' scyuch' yi e' yi na oc a' chiwi'. 8Ma yi o' ketz, yi skil cu'n te kajtza'kl, toque'n cu'n kulej katxumu'n, na ko k'uklij kac'u'l te Ryos nin ko at lok' ib skuch' xcyek yi jun ajtza'kla'tz tan kacolche'n chi na ban yi ch'ich' yi na xcon tan colche'n wutz c'u'l jun sanlar. Ncha'tz ko jun cu'n at kach'iw tan kaclaxe'n, xconk yi jun ajtza'kla'tz tan kacolche'n chi na ban yi casco tan colche'n wi' jun sanlar. 9Nk'e'tz bixba'n cho' tan Ryos tan tijle'n q'uixc'uj, ma na bixba'n cho't tan kacambal yi itz'ajbil tan tu' yi mbi cu'n banak Kajcaw Jesucristo. 10Na quimnak i' tetz kaxel bantz kanajewe'n te i'. Nin qui'c na ban yi ko itz'o' nka quimnako', na ilenin at kach'iw te'j tan kitz'e'n junt tir. 11Cha'stzun te chimaysaj quibu' nin chiquiwsaj quibu' squibil quibu' chi quitane'nu' jalu'. 12I bin jalu' e'u' wajwutz, cyak'e'u' chik'ej yi e' chibajxomu' yi ate' sju' tak'un Kataj, yi e' yi na chitzan tan chichusle'nu' nin tan tak'le'n cyajtza'klu'. 13Cyak'u' chik'ej nin chilok'e'u' chiwutz na tetz cu'n cyalma' na chak'uj. Chixitcunu' yi e'chk oyintzi' yi at ẍchixo'lu' nin chitzatzinku'. 14Wajwutz ba'n cho'cu' tan c'ase'n cyajtza'kl yi e' cy'aj, yi e' yi qui na cyaj chak'uj. Nin chiquiwsaju' yi e' yi na chicabej chic'u'l. Nin chitxicbaje'nu' yi e' cotxcoj. Puntil cu'n cyuleju' yil cho'cu' tan quich'eye'n. 15Ma ko at jun yi na nuc' quen ajtza'kl cachi' scye'ju', quil sc'ul yi ni'cu'nk tz'el cu'n cyanu' tuch'. Ma na chibne'u' jun ba'n tetz, nin scyetz cyakil wunak. 16Ilenin chitzatzinku'. 17Ilenin chinache'u' Kataj. 18Chityoẍinku' tetz Kataj te cyakil yi na bajij scye'ju', na ya'stzun tajbil Ryos ske'j, yi o' yi ato' tk'ab Cristo. 19Quil chimaku' yi tajbil yi Espíritu Sant. 20Quil cho'cu' tan telse'n k'ej yi e'chk xtxolbil yi na txolij tan porer yi Espíritu Sant. 21Ma na cyocsaju', poro ilenin na taj ma'le'n yi ko bintzi nka qui'. Nin chixomoku' te'j yi ko ba'n. 22Chicyajscyenu' cyakil e'chk takle'n cachi'. 23Na chintzan tan c'uche'n chibanlu' tetz Ryos bantz cyoque'nu' tetz mero balaj. Na i' yi Ryos yi na cuyun kapaj, nin yi na xitun cu'n yi oyintzi' yi at skaxo'l tuch'. Nin na chintzan tan c'uche'n tetz tan toque'n tan chiq'uicy'le'nu', yi chi'espírituju', tu yi cyalma'u' tu cyajtza'klu' tu chiwankilu'. Ya'stzun sbne' i'-tz tan qui jale'n mu'ẍ tal quilu' yil tz'ul tzaj Kajcaw Jesucristo. 24K'ukek bin kac'u'l te'j, na ite'n nin i' na tzan tan kamoxe'n tzaj. Ej nin tz'elk cu'n k'ab te cyakil yi xtxolbila'se'j. 25Kajwutz, chinach tzaju' Kataj skibaj. 26Chik'ajlanku' squibil quibu'. Nin cyale'u' jun yos squibil quibu'. 27Na chincawunin scyeru' tan bi' Kajcaw. Chisi'leju' yi carte'j ẍchiwutz cyakil kajwutz. 28Tak' tzaj Kajcaw Jesucristo yi banl squibu'. Amén.

will be added

X\