1 TESALONICENSES 1

1I bin jalu' e'u' wajwutz, yi in wetz yi in Pawl tu kajwutz Silvano tu Timoteo, na katzan tan stz'ibe'n nin yi carte'j tetz cyeru', yi e'u' cmon creyent yi najlche'u' le tnum Tesalónica, yi e'u' yi junit e'u' tu Kataj Ryos tu Kajcaw Jesucristo. Tak' tzaj Kataj tu Kajcaw Jesucristo yi banl squibu' tu tzatzin paz ẍchixo'lu' tu i'. 2Yi na kanach Kataj ilenin na katyoẍin tetz yi ba'n ate'tu' tk'ab i'. 3Na na ul tx'akx tkac'u'l yi ẍe'n cunin k'uklij chic'u'lu' te i', nin yi ẍe'n cunin cyak'o'nt quibu' tan chixcone'nu' tetz na at lok' ib scyuch'u'. Nin na ul tx'akx tkac'u'l yi chin quiw cuntunin quitane'nu' tan tu' yi at te cyajalu' yi at tulbil Kajcaw Jesús. 4Na na el katxum tetz yi txa'ij che'tu' ta'n tan tu' yi banl talma' i'. 5Na yi kicy'ake'n ẍchixo'lu' tan xtx'olche'n xo'l yi balaj stziblal, nk'e'tz ntin yol Kataj quibitu', poro ncha'tz quilu' yi e'chk milawr Kataj yi bnix ka'n tan porer yi Espíritu Sant. Ncha'tz sak ẍchiwutzu' yi yol yi nkatxol scyeru', ya'stzun yi mero bintzi. Nin sak ẍchiwutzu' yi ẍe'n cu'n nkaban yi ato' tzaj ẍchixo'lu', tan tu' yi na kapek' scye'ju'. 6Ma yi e' cyeru' ja chixomu' ske'j nin te Kajcaw. Na ja chitzatzinu' yi cyocsalu' yol i' tan porer yi Espíritu Sant. Nin quinin xcye' yi e'chk q'uixc'uj yi nchitiju' tan chipo'tze'nu'. 7Ej nin tan tu' yi ja chimuc'u' yi e'chk q'uixc'uja'tz ja chixom wi'nin aj Macedonia tu aj Acaya te cyajtza'klu'. 8Ej nin yi yol Kataj, nk'e'tz ntin ben lo'on Macedonia tu Acaya cyanu' poro ncha'tz ja ben lo'on tc'u'l cyakil e'chk ama'l bene'n tzi'n. Na yi quibital wunak yi ẍe'n cu'n k'uklij chic'u'lu' te Ryos, ncha'tz e' ja cyocsaj yi balaj stziblal. Poro cho'n saje'n xe' scye'ju'. Tan tu' yi ya'tz nchibanu' ja cyocsaj wi'nin wunak. Qui't tajwe'n o' ketz bantz tan xtxole'n yi balaj stziblal scyetz. Nin ncha'tz jalu' nk'e'tz tajwe'n tan katxolil, 9na na chu'l wunak tan talche'n sketz yi mbi cu'n bajij ẍchixo'lu' yi kicy'ake'n tan xtxole'n yi yol Kataj scyeru'. Nin na cyal sketz yi ẍe'n cu'n cyaje'n cyen quilolu' yi chilok'e'n yi e'chk takle'n yi banij cuntu'. Nin na cyal sketz yi ẍe'n cyoque'nu' tan lok'e'n kaRyosil yi bintzinin itz' nin tetz. 10Ncha'tz ja ul cyale' sketz yi na chitzanu' tan ẍch'iwe'n yi tulbil Kajcaw Jesús, yi Cy'ajl Ryos, yi cho'n tz'opon tzaj tcya'j. Yi jun yi itz'ij tan Ryos ẍchixo'l alma', nin ite'n nin i'a's yil kacolon tk'ab yi jun chin caws yi at tulbil tak'un Kataj.

will be added

X\