1 PEDRO 5:10

10Chimuq'ue' binu' q'uixc'uj, na qui't ampon tiemp tan toque'n Ryos tan chinuc'le'nu' tan cyoque'nu' tetz tz'aknak cu'n. Chin quiw nin ẍchibne'u' ta'n. Ban nin pe nink chicotxcaxu' mu'ẍ tal. Na i' yi jun yi na ak'on tzaj kabanl. Nin i' yi Ryos yi nkachakon tzaj tan katzatzine'n tuch', nin tu Kajcaw Jesucristo. Ej nin sjalok jun ketz kak'ej tuch' yi quil sotz tetz ben k'ej ben sak.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More