1 PEDRO 2

1Cha'stzun te tan tu' yi at kach'iw te yi jun balaj itz'ajbila'tz chicyajscyenu' cyakil ajtza'kl cachi'. Qui't cho'cu' tan chisuble'n wunak. Qui't chibanu' e'chk takle'n yi chiwutz tuwu' yi chiplaj tuwu'. Chicyajscyenu' yi chi'ch c'u'lal yi na jal tan paj yi quinin na chicambaju' yi cyeru' cyajbilu'. Qui't cho'cu' tan telse'n k'ej junt. 2Ma na tajwe'n yil cho'cu' il tan xtxumle'n yi yol Kataj. Cho'ku' bin chi tane'n jun tal ni' yi ana' cunin mitz'ij, yi nternin na el talma' te xtxu'tx. Elk bin cyalma'u' te yi jun balaj txu'txa'tz yi chin tz'aknak cu'n, yi i'tz yi yol Kataj. Na kol cho'cu' il tan xtxumle'n yi jun yola'tz, ẍchiquiwixku', nin ẍchiclaxku'. 3Ẍchiclaxku' na tz'elepon chitxumu' tetz, yi chumbalaj nin talma' Kajcaw skibaj. 4Chiẍkansquen quibu' te Kajcaw Jesucristo, na ni'cu'n i' tu jun c'ub yi at xac. At xac i', na txa'ijt tan Ryos tan xcone'n tan tk'ol kutz'ajbil. Ẍchiwutz yi e' mas wunak, qui'c mu'ẍ xac i', 5poro skawutz ketz ni'cu'n i' tu jun c'ub yi wi'nin walor. Ncha'tz yi e' cyeru' ni'cu'n e'u' tu jun c'ub yi at xac yi na xcon tan banle'n jun templo. Cyak'e' bin quibu' tetz Ryos tan chixcone'nu' tetz tan banle'n jun balaj cmon yi ca'l Ryos tane'n. Ncha'tz cyak'e' quibu' tetz Ryos tan chixcone'nu' ta'n tetz jun k'u'j pale' yi chin xan nin e', jun k'u'j pale' yi na cyoy balaj oy tetz Ryos yi i'tz yi chik'ajsbilu'. Ej nin nternin na tzatzin Ryos te yi jun jilwutz oya'tz, tan tu' yi mbi cu'n banak Jesucristo. 6Na je jun xtxolbil yi tz'iba'nt cyen: “Bitwok tzaj. Je'nak intxa'ol jun yaj yi wi'nin k'ej, jun yaj yi at xac. Xconk wa'n, chi na xcon jun c'ub tetz xe'tzbil xe' jun ca'l. Xconk wa'n tetz xe' incmon. Nin cyakil yi e' yil k'uke' chic'u'l te i', quil tz'el chitx'ix.” 7Wi'nin k'ej yi juna'tz yi c'ub tane'n. At xac i' tetz cyeru', yi e'u' yi k'uklij chic'u'lu' te'j. Poro apart xtxolbil scyetz yi e' yi qui k'uklij chic'u'l te'j, na je junt xtxolbil yi tz'iba'nt cyen: “Yi c'ub yi qui'c xac ẍchiwutz yi e' bnol ca'l, ya'stzun yi c'ub yi mas tcu'n k'ej njal.” 8Ncha'tz at junt xtxolbil yi tz'iba'nt cyen yi na tal: “Chijepon tzotp wunak te ẍchusu'n yi juna'tz yi c'ub tane'n. Nin tan paj yi chijepon tzotp nchiben tul il.” Yi na elepont yi xtxolbila'se'j i'tz, yi at wunak yi ja chije' tzotp, nin ja chiben tul il, tan paj yi quinin ncyocsaj yi yol Ryos. Poro txumijt tan Ryos tan chibene'n tul il tan paj yi quinin ncyocsaj yi yol i'. 9Poro yi e' cyeru', e'u' jun jilwutz wunak yi txa'ij che'tu' tan Ryos. E' cu'nu' pale' yi na chixcon swutz yi wi'tz rey. Ej nin yi e' cyeru' e'u' jun jilwutz wunak yi txa'ij che'tu' tan Ryos tan chixcone'nu' tetz. Nin ate'u' tajal Ryos, nin txa'ij che'tu' tan xtxole'n yi e'chk balaj takle'n yi bnixnak tan Ryos, yi Ryos yi nxcye' tan cyelse'ne'l tzaju' tul tz'o'tz wutzil, nin tan tele'n pacx wutz cyajtza'klu'. 10Sajle'n quibe'u' tetz tajal Ryos, poro yi jalu' ate'u' tetz tajal. Sajle'n cya'l jun me'l k'ajab scye'ju', poro yi jalu' ja el k'ajab Ryos scye'ju'. 11I bin jalu', na cu' inwutz ẍchiwutzu' e'u' kajwutz, yi e'u' yi awer nak quitane'nu' tzone'j wi munt, yi e'u' yi nk'era'tz yi mero chinajbilu' yi munte'j. Na cu' inwutz ẍchiwutzu' tan chimakol quibu' te e'chk ajtza'kl cachi' yi na xcye' tan kapo'tze'n. 12Chichaje'u' chibalajilu' ẍchiwutz yi e' yi nk'e'tz e' creyent. Qui'c na ban ko na chitzan tan chiyolche'nu' jalu', na ko na quil yi bintzinin e'u' balaj, scyak'e' chik'ajsbil tetz Ryos yil tz'oc i' tan pujle'n xtisya'. 13Cho'ku' bin jak' chica'wl yi e' ajcaw tetz tnum. Cho'ku' c'ulutxum jak' ca'wl yi wi'tz ajcaw. 14Nin cho'ku' c'ulutxum jak' chica'wl yi e' gobernador yi bixba'n che' tan yi wi'tz ajcawa'tz. Cho'ku' c'ulutxum jak' chica'wl, na bixba'n che' tan tak'le'n chicaws yi e' mal nak nin tan tak'le'n chik'ej yi e' yi na chiban jun ba'n. 15Chibne'u' bin tane'n, na ya'stzun yi xtxolbil yi nternin na tzatzin Ryos te'j, na yi tajbil i' i'tz yil chixcye'u' tan makle'n chitzi' yi e' txalc'nak tan yi e'chk takle'n balaj yi na chibanu'. 16Bintzi elnake'u' liwr jak' chica'wl cyakil wunak, poro qui na yub yi nink cyalu': “Kabne' yi ketz kajbil na ja wi't ke'l liwr jak' e'chk ca'wl,” che'chku' sban. Qui'c rmeril, na ate'u' bin tk'ab Ryos. Ate'u' jak' ca'wl i'. 17Ma na mas balaj yi nink cyak'u' chik'ej cyakil wunak. Chichaje'u' lok' ib scyetz e' mas kajwutz. Cyeke'u' ẍchi' Ryos. Cyak'e'u' k'ej yi gobierum, yi wi'tz ajcaw. 18Ncha'tz e'u' mos, cho'ku' c'ulutxum jak' ca'wl chipatrónu'. Tajwe'n yil cyeku' chichi'. Qui'c na ban yi ko e' balaj nak nka qui'. 19Kol chimuc'u' q'uixc'uj yi qui'c chipaju' te'j, tan tu' yi na el chitxumu' tetz yi ya'stzun yi tajbil Ryos, sjalok tzun chibanlu' swutz i'. 20Poro qui'c nin ltak' scyeru' kol chimuc'u' q'uixc'uj ẍchik'ab chipatrónu' yi ko chipaj ninu'. Poro ko na oc chibuchle'nu', nin qui'c chipaju' te'j, sjalok chibanlu' swutz Ryos kol tz'icy'pon cya'nu'. 21Txa'ij cho't tan Ryos tan muc'le'n q'uixc'uj, na ya'stzun banak Cristo. Ja muc' q'uixc'uj tan kaclaxe'n. Ncha'tz o' ketz, tajwe'n lkamuc' q'uixc'uj chi banak Cristo. 22Qui'c mu'ẍ tal til tera'tz, nin cya'l cunin el tzit jun la'jil le stzi'. 23Nin yi cyoque'n yi e' wunak tan jisle'n, quinin stzol i' yi chiyol. Yi cyoque'n wunak tan biyle'n, quinin tal: “Ch'iwwok bajx. Wicy'se' inc'u'l tzite'j,” ma na cho'n na tabnaj tib mas tk'ab Ryos, yi pujul xtisya' yi qui na xom wi' te jun. 24Ej nin ite'n nin Crista'tz yi icy'an nin cyakil yi kil yi quime'n i' swutz pasyon. Yi quime'n i', ni'cu'n yi ya'tzk kaquime'n ketz swutz yi kil. Cha'stzun te qui'ct ltaj quen yi juchle'n il ske'j jalu'. Ja ke'l liwr tzak' ca'wl yi jun ajtza'kl cachi' yi cy'a'n ka'n. Ej nin ja kitz'ij junt tir tan kabnol tane'n e'chk takle'n balaj. Na tan tu' yi q'uixc'uj yi tij Jesús, ja ul yos skuch' ketz. 25Ni'cu'n e'u' sajle'n chi jun c'oloj cneru' yi tx'akxnake'. Poro yi jalu' ja wi't chu'lu' ticy'le'n tan chixome'nu' te yi kapstor, yi q'uicy'lom ketz.

will be added

X\