1 CORINTIOS 6

1I bin jalu', at e' ẍchixo'lu' yi na choyintzin squibil quib, nin na chiben ẍchiwutz yi e' yi qui na cyek ẍchi' Ryos. Qui pe' na el chitxum tetz yi wi'nin xtxintxal ko ya'tz na chibanu'? ¿Mbi tzuntz yi qui na chibenu' ẍchiwutz kajwutz tan pujle'n chixo'lu'? 2¿Na qui pe' na el chitxumu' tetz: Yil tz'ul tzaj Kajcaw, kocopon yi o', yi xansa'ncho't tan chicawe'n yi e' mas wunak wi munt? Ej nin kol kacawun scye'j yi e' wunaka'tz, ¿qui ptzun kaxcye'-tz tan pujle'n yi e'chk takle'n tal juy yi na jal skaxo'l jalu'? 3Ncha'tz ¿qui pe' na el chitxumu' tetz yi kocopon tan pujle'n chixo'l yi e' ángel? Yi ko ya'tz, ¿qui ptzun kaxcye'-tz tan pujle'n xo'l yi e'chk takle'n yi na jal skaxo'l ketz jalu'? 4¿Nxac na chibenu' ẍchiwutz yi e' yi nk'e'tz e' kajwutz? 5Na chintzan tan talche'n yi xtxolbile'j scyeru' tan chitx'ixwe'nu'. ¿Qui'c pe' jun kajwutz yi ba'n xcye' tan pujle'n chixo'lu'? ¿Qui'c ptzun jun ẍchixo'lu' yi at mu'ẍ tajtza'kl? 6Poro yi na choyintzinu' squibil quibu', cho'n na chibenu' tan pujle'n xo'l ẍchiwutz yi e' yi qui na cyocsaj yol Kataj. 7Poro jun cu'n yol, tan tu' yi at e'chk oyintzi' ẍchixo'lu' na ẍchaj yi ja wi't chitx'akxiju'. ¿Mbi tzuntz yi nink nchimuc'u' yi e'chk oyintzi' yi na bajij scye'ju'? Nin ¿nxac qui na chitx'aju'? Ej nin ko na el majij jun takle'n scyeru', ¿nxac qui na chimuc'u'? 8Poro yi e' cyeru', ntin oyintzi' na chibanu'. Nin e' te'nu' na chipo'tzaj quibu' squibil quibu'. 9¿Qui pe' na el chitxumu' tetz, yi e' aj oyintzi'inla'tz qui'c cyopombil cyera'tz te Ryos? Na yi e' wi'tz bnol tetz, scyuch' yi e' yi na chimeje' quen swutz yi e'chk takle'n yi banij tu' tane'n, scyuch' yi e' jopol wutzaj, scyuch' yi e' yaj yi na chixconsaj quib squibil quib chi na xcon jun xna'n, qui'c cyopombil cyera'tz te Ryos. 10Ncha'tz yi e' alk'om, scyuch' yi e' txkantzaj nink na cyaj, scyuch' yi e' kbarel, scyuch' yi e' aj jisonl, scyuch' yi e' subul nak, cyakil yi e'a'tz qui'c cyopombil cyera'tz te Ryos. 11Ej nin at jujuntz ẍchixo'lu' yi ya'tz banake'. Poro yi jalu', ja wi't chitx'aj quibu'. Nin ja wi't chixansiju'. Ej nin ja wi't cho'cu' chi quitane'n yi e' yi qui'ct cyetz quil. Ya'tz tzun chibanu' tan tu' yi mbi cu'n banak Kajcaw Jesús, nin tan yi porer yi Espíritu yi kaRyosil. 12Ma jalu' je junt xtxolbile'j: At e' yi na cyal yi ba'n chiban yi e'chk takle'n yi na cyaj. Ba'n, poro at e'chk takle'n yi qui'c xtxicbaj sketz. Ba'n lkaban yi e'chk takle'na'tz, poro yi wetz, quil wak' ama'l tetz jun e'chk takle'n tan toque'n tan incawe'n. 13Chi tane'n kawa'. At e' na cyal: “Yi kawa' i'tz tetz kac'u'l, nin yi kac'u'l i'tz tetz kawa'. ¿Mbi tzun kililtz te'j kol baj alchok e'chk takle'n ka'n?” che'ch. Bintzinin qui'c kil te'j, poro ilenin xitok yi kac'u'l tu kawa' tan Ryos. Poro apart yi munl yi kawankil. Na nk'era'tz xac tan xna'ni'n nka yaji'n. Ma na i'tz tan xcone'n tetz Kajcaw. Na yi tajbil Kajcaw i'tz yil kak' kawankil tan xcone'n tetz i'. 14Nin yi i' tetz xconk tan claxe'n kawankil. Na tzantzaj tz'ocopon Ryos tan je'se'n tzaj kawankil ẍchixo'l alma' chi banak i' tan je'se'n tzaj yi wankil Cristo ẍchixo'l alma'. 15¿Qui ptzun na el chitxumu' tetz, yi kawankil banijt tan xcone'n tetz Cristo? Ko ya'tz ¿ba'n ptzun ko lquicy'aje'l tzaju' chiwankilu' tk'ab Cristo tan bene'n cyak'olu' tk'ab jun wi'tz bnol tetz? Qui na yub. 16Na ¿qui pe' na el chitxumu' tetz, yi alchok scyetz yi na chiwitbej quib tu jun wi'tz bnol tetz, junit chiwankil na ban? na ya'stzun tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj. 17Poro yi na tok'bej tib jun tu Cristo, junit cyajtza'kl na ban. 18Quil cyen binu' yi yaji'n tu xna'ni'n. Na yi e' aj yajinl, nka yi e' aj xna'ninl, e' te'n na chipo'tzan chiwankil. 19¿Qui pe' na el chitxumu' tetz, yi kawankil ya'stzun yi ca'lil yi Espíritu Sant yi najlij tetz kalma'? Na ak'ij sketz tan Kataj. Nin nk'e'tz ketz, ma na tetz Ryos. 20Na lok'ij nku'lij tan jun takle'n, yi wi'nin walor. Kak'e' bin kib tetz cu'n kalma' tan tak'le'n kak'ajsbil tetz Ryos. Na o' cu'n tetz i'.

will be added

X\