1 CORINTIOS 3

1Ma jalu' wajwutz na waj lwal scyeru', yi woque'n tan xtxole'n yol Kataj scyeru', ja che' inchusu' chi na che' inchus yi e' cotxcoj, yi e' yi chi ni' quitane'n tk'ab Cristo. 2Na ja xcon e'chk yol wa'n yi chin sensiy nin, chi na ban tc'ajle'n lech. Quinin xcon e'chk chusu'n wa'n yi wi'nin q'uixbel tan pujxe'n cyanu', na ntaxk el chitxumu' tetz. Ncha'tz jalu' txe'n el chitxumu' tetz. 3¿Qui pe' na el chitxumu' tetz, yi e' cu'nu' cotxcoj? Na at xcy'aklil ẍchixo'lu'. Nin na choyintzinu' squibil quibu'. Nin at jatxo'n ib ẍchixo'lu', na yi cyajtza'klu'a'tz ni'cu'n tu cyajtza'kl yi e' mas wunak yi qui'c na cyocsaj. 4Chin cotxcoje't nin e'u', na at e' ẍchixo'lu' yi na cyal: “Cho'n xomij ketz kawi' te'j Pawl.” Nin at e' yi na cyal: “Cho'n xomij ketz kawi' te'j Apolos.” ¿Nk'era'tz pe' chicotxcalu'? 5¿Mbi eka'n wa'n? ¿Nin mbi eka'n tan Apolos? Bintzi, tan o' yi ncyocswitu' yol Kataj. Poro o' tu' ẍchakum Ryos, nin aparchk len yi e'chk kamunl yi ak'ij sketz tan Kajcaw. 6Na yi in wetz ni'cu'n chi ink awal tetz yi ij, yi i'tz yi yol Kataj. Ma Apolos ni'cu'n chi i'-k k'a'janl tetz. Poro Ryos na ch'uysan yi ujul. Nin yi ujul i'tz yi e'u' cyeru'. 7Cha'stzun te, qui'c eka'n ka'n yi o' awal teri ij, tu yi o' aj k'a'janl. Qui'c ketz kak'ej, na i'tz Ryos yi na tzan tan ẍch'uyse'n yi ujul. Nin ya'stzun yi jun yi at tetz k'ej. 8Ej nin qui'c na ban yi ko awal jun, nka aj k'a'janl junt, na ite'n nin kamunla'tz. Poro skajunal len, stk'e' Ryos jun oy sketz. Nin xom cyen tu' te yi balajil yi kak'un. 9Na yi o' ketz o' tu' tak'unsom Ryos te yi tak'un i'. Ma yi e' cyeru', e'u' yi tetz tujul tane'n. Nin ncha'tz ni'cu'n e'u' tu jun ca'l Ryos yi na tzan banle'n. 10Yi in wetz, ni'cu'n in tu jun bnol ca'l, nin tan tu' banl talma' Ryos ja saj inxe'tzal yi xe' yi jun ca'la'tz. Poro apart yi e' yi na chitzan tan je'se'n pon yi wutz tkan. Nin sjunalen cu'n tan xtxumle'n ẍe'n sban. 11Cha'stzun te qui'c rmeril tan cwe'n junt xe' tak'un junt, na ja wi't cu' yi xe'tzbil. Nin i'tz yi Jesucristo. 12Ej nin le wi'tzbil k'ejlal, slajluchaxk yi kak'un ko ba'n nkulej nka qui'. Slajluchaxk ko ja xcon or ka'n, nka sakal, nka balaj c'ub, nka tze', nka ch'im, nka xak xtze' tu'. 13Na tz'ul jun k'ej yi skajunal cu'n slajluchaxk yi ko ba'n nka ploj yi kak'un. Na xconk k'ak' tan pile'n yi kak'un. 14Nin ko quil tz'e' yi ak'un yi nje' katxicbal, sketzaj tzun jun oy. 15Poro kol tz'e' yi kak'un yi nje' katxicbal, quil ketzaj yi oy. Poro ilenin skaclaxok. 16¿Qui pe' na el chitxumu' tetz, yi chi e'u' cu'n ca'l Ryos? na cho'n najlij yi Espíritu Sant scye'ju'. 17Ej nin ko at jun yil tz'oc tan xite'n yi ca'l Ryos, Ryos te'n tz'ocopon tan xite'n i'. Na cyakil yi e'u', e'u' ca'l Ryos, nin yi ca'l Ryos chin xan nin. 18Quil chisub quibu'. Ko at jun ẍchixo'lu' yi na tal yi chin tz'aknak cu'n i' te e'chk takle'n tetz tzone'j wi munt, mas ba'n yi nink tocsaj tib juy tu tajtza'kl. Ko ya'tz sban, ja tzun jal yi mero tajbil i' ta'n. 19Na swutz Ryos, qui'c xac yi e'chk ajtza'kla'tz cwent tetz tzone'j wuxtx'otx', na je yol i' yi tz'iba'nt cyen: “Yi e' wunak yi le wutz cyetz cyajtza'kl yi chin tz'aknak cu'n e', chitx'amxok cye'tz tan yi cyetz cyajtza'kla'tz yi na cyocsaj quib nim tuch'.” 20Ej nin at junt xtxolbil yi na tal “Na til Kajcaw yi qui'c xac yi chitxumu'n yi e' yi chin tz'aknak cu'n e' na cyal.” 21Cha'stzun te, quil cyocsaj quibu' nim tan tu' yi na chixomu' te alchok aj txolinl na cyakil yi e' ajtxolinla'tz, e' cu'n chixconsbe'tzu', yi e'u' cmon creyent. 22Mpe ik in, mpe ik Apolos, mpe ik Lu', o' len cu'n chixconsbe'tzu'. Ncha'tz cyakil yi at wi munt, at jak' chica'wlu' tane'n. Mpe ik kutz'ajbil, mpe ik quimichil, o' len cu'n ajcaw te'j. Mpe ik yi e'chk takle'n yi na kaxmay jalu', nka yi e'chk takle'n yi na xon tzaj ek ca'p, cyakil cu'n yi e'chk takle'na'tz cho'n cu'n ate' cyen jak' kaca'wl scyuch'u'. 23Ma yi o' ketz, yi o' creyent ato' len jak' ca'wl Cristo, nin yi Cristo cho'n at i' jak' ca'wl Kataj Ryos.

will be added

X\