1 CORINTIOS 16

1I bin jalu' katxume' mu'ẍ tal te yi ofrent scyetz yi e' xansa'nche't yi najlche' Jerusalén. Ba'n yi nink chixomu' te yi cyajnak incawul scyetz yi e' mas cmon creyent yi ate' lakak tnum cwent Galacia. 2Je yi puntile'j: Lakak bajx k'ej te sman, ba'n cyak'u' noc te yi na chitx'acu'. Tajwe'n cyak'u' mu'ẍ ẍchijunalenu'. Nin cho'n xomok te yi nicy'na' na chitx'acu'. Ba'n bin chicolu' yi jun ofrenta'tz, bantz list atit yil nopon. 3Ej nin yil nopon ẍchixo'lu' ba'n tzun lkatz'ib nin jun cart tan bene'n ẍchik'ab yi e' yil chibixe' cyanu' tan chibene'n tan tak'le'n yi cyoyu' scyetz yi e' kajwutz yi najlche' Jerusalén. 4Ej nin yi ko tajwe'n tan imbene'n westz, ba'n tzun chinxom nintz scye'j. 5Ma jalu' at nin bin wupombil scye'ju', poro bajx nicy'ak le ama'l cwent Macedonia, na tajwe'n tan wicy'ake'n le jun ama'la'tz. 6Poro yil nopon ẍchixo'lu', qui cunin batz na'tok cobox k'ej. Poro txe'n wil yi ko cho'n tz'icy' k'alajtz wa'n ẍchixo'lu'. Ej nin kol na'tij cobox k'ej ẍchixo'lu' ba'n tzun chin quich'eyaju' tan imbense'n kale atit imbembil. 7Qui na waj yi tu'k nicy' ajlok scye'ju', ma na na waj chincyaj cobox k'ej ẍchixo'lu' yi ko ya'tz tajbil Kajcaw. 8Poro cho'n chincyaj tzone'j Efeso jalen cu'n tz'ucu'l yi k'ej Pentecostés, 9na at ama'l tan katxolil yi yol Kataj tzone'j. Poro ilenin ate' kacontr tzone'j. 10Ncha'tz kol tz'opon Timoteo scye'ju', chijoye'u' puntil tan stzatzine'n i', na ncha'tz i', i' jun ak'unsom te tak'un Kataj chi wutane'n wetz. 11Cyak'e'u' bin k'ej i'. Ej nin yil tz'icy' cobox k'ej ta'n ẍchixo'lu' ba'n tzun chichak tzaju' swe'j, na na chintzan tan ẍch'iwe'n i', scyuch' yi e' kajwutz yi chu'l xomok te'j. 12Ma yi kajwutz Apolos, nternin na cu' inwutz tetz tan bene'n tan chixajse'nu'. Poro qui na cujij i' tan tpone'n chan. Poro yil tz'ama'lix wutz tz'opon tan chixajse'nu'. 13I bin jalu' e'u' kajwutz, elk chiwatlu'. Quiwit te yi na cyocsaju'. Cho'ku' tz'aknak cu'n. Lok quiwix chic'u'lu'. 14Ej nin chin nuq'uij tzij cu'n cyuleju' cyakil yi na chibanu'. 15Ma yi e' najal Estéfanas, elnak chitxumu' tetz yi e' yi bajx creyent ban le ama'l cwent Acaya. Nin na quilu' yi cyak'o'nt quib tan chixcone'n scyetz cyakil kajwutz. 16Cho'ku' bin c'ulutxum te cyetz chichusu'n, tu chichusu'n cyakil yi e' mas kajwutz yi na chak'uj te yi tak'un Kataj. 17Bintzi quibe'u' swe'j, poro yi cyule'n Estéfanas tu Fortunat tu Acaico swe'j ja tak' jun chin tzatzin swetz. Na ni'cu'ntz chi ik e'u'a'tz e' ulu' tan inxajse'n. 18Na tan tu' yi nchu'l Estéfanas, ja jal jun chin tzatzin te walma', chi mbajij te yi atin tzaj ẍchixo'lu'. Ba'n bin cyak'u' chik'ej cyakil yi e' kajwutz yi ni'cu'n e' tu yi jun najala'tz. 19Ncha'tz cyakil yi cmon creyent yi ate' tzone'j cwent Asia, na cyal nin jun yos scyeru'. Ncha'tz Aquila tu Priscila scyuch' yi cmon creyent yi na chicham quib xe chica'l, na cyal nin jun yos scyeru' tan bi' Kajcaw. 20Nin cyakil cu'n kajwutz yi ate' tzone'j le tnum Efeso, na cyal nin jun yos scyeru'. Chin sk'il cunin bin chik'ajlaj quibu' squibil quibu'. 21Ma jalu', in Pawl, nin tan ink'ab na chintzan tan stz'ibe'n nin yi jun yose'j tetz cyeru'. 22Tz'ak'lok chicaws yi e' yi qui na chipek' te Kajcaw. Chinach cu'nu' yi txant tan tule'n i'. 23Tak' tzaj bin Kajcaw Jesucristo yi banl talma' squibu'. 24Na wi'nin ok'le'n chiwutzu' wa'n, na junit o' tk'ab Jesucristo. Amén.

will be added

X\