1 CORINTIOS 15

1I bin jalu' e'u' wajwutz, na waj no'c tan c'ase'n cyajtza'klu' te yi balaj stziblal yi ja wi't intxol scyeru', yi ja wi't cyocsaju', yi xomche'u' te'j. 2Ya'stzun yi balaj stziblal yi ẍchiclaxku' ta'n yi ko bintzinin na cyocsaj cuninu' yi xtxolbil yi intxolnak scyeru'. 3Bajx cunin e' inchusulu' te yi wetz yi chusij chint te'j, i'tz: Yi ja quim Cristo tan ẍchojle'n kil, quib yi tz'iba'nt cyen. 4Nin ja mukxij i', poro le toxi'n k'ej ja itz'ij junt tir ẍchixo'l alma' nin ja el cu'n te'j quib yi tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj. 5Ej nin ja ẍchaj tib i' swutz Céfas. Nin yi tele'n tiemp, ẍchaj tibtz ẍchiwutz yi e' mas apostl. 6Ej nin at junt tir, yi ẍchaj tib ẍchiwutz mas o' cient kajwutz te yi chichamo'n quib. Nin at wi'nin e' itz'e' jalu'. Ncha'tz at e' yi ten chiquim. 7Nin yi tele'n tiemp ja ẍchaj tib i' swutz Jacow. Nin ẍchiwutz cyakil yi e' apostl. 8Ej nin wi'tzbil tlen ja ẍchaj tib tzinwutz wetz. Poro yi ẍchajol tib, nsken balk'ij tiemp. 9Cha'stzun te, qui'c mas wetz ink'ej ẍchiwutz yi e' mas apostl, na qui'c inxac tan woque'n tetz apostl. Na no'cnakin tan chibuchle'n yi e' creyent. 10Poro ntyoẍ tetz Ryos tan yi banl talma' i' yi ja no'c tetz apostl. Nin ja jamelan cu'n yi banl talma' i', na mas na nak'uj wetz ẍchiwutz yi e' mas. Poro nk'e'tz yi ink na nak'uj ma na i'tz yi porer Kataj. 11Qui'c na ban, mpe ink na chintzan tan txoli'n nka yi e' mas apostl, na ite'n nin xtxolbila'tz na katxol scyuch'. Nin ite'n nin xtxolbila'tz yi na cyocsaju'. 12Ma jalu' na tzun katzan tan xtxole'n yi itz'nak junt tir Cristo ẍchixo'l alma'. Poro ko ya'tz na kaban, ¿mbi tzuntz na cyalwit cobox ẍchixo'lu', yi qui'c itz'e'n junt tir ẍchixo'l alma'? 13Na yi qui'k itz'e'n junt tir, qui tzun klo' itz'nak Cristo. 14Nin yi qui'k itz'nak i' ẍchixo'l alma', qui'c tzun klo' xac yi na katzan tan xtxole'n, nin qui'c klo' na tak' scyeru' yi na cyocsaju' kayol. 15Ncha'tz yi qui'k itz'nak Cristo, o' bin klo' la'ja'tz tu kayol na na katzan tan talche'n yi Ryos nje'san tzaj Cristo ẍchixo'l alma'. 16Ncha'tz yi qui'k itz'e'n junt tir qui bin klo' itz'nak Crista'tz. 17Nin yi qui'k itz'nak i' qui'c klo' na tak' yi na kocsaj. Iẍnin klo' ato'-tz tk'ab kil. 18Ncha'tz klo' yi e', yi quimnake't tk'ab Cristo, sotzel klo' chiwutz. 19Na yi ntink at kach'iw te Cristo tul yi tiemp yi ak'ij sketz tzone'j wuxtx'otx', lastum tzun klo' o'-tz, na sotzel klo' kawutz sbne'. 20Poro yi mero bintzi i'tz yi itz'nak Cristo ẍchixo'l alma'. Nin i' yi bajx yi ja itz'ij ẍchixo'l alma'. 21Na tan tu' paj jun yaj, na kaquim len. Poro ncha'tz tan tu' junt yaj at rmeril yil kitz'ij ẍchixo'l alma'. 22Na tan tu' yi junit o' tu Adam tx'aklij len quimichil skawutz kacyakil cu'n. Poro yi ko junit o' tu Cristo, skitz'ok junt tir. 23Poro aparchklen ka'oril tan kitz'e'n junt tir. Na Cristo i' yi bajx. Poro yil tz'ul tzaj junt tir, kalena's tzun chitz'ijt yi e' yi quimnake' tk'ab i'. 24Ej nin kalena's tzun tzaj wi' cyakil yi na bajij jalu'. Ej nin ya'stzun yil sjatx nin i' yi ca'wl tk'ab Kataj Ryos, yi tetz Taj. Poro nsken baj xitul yi cyajtza'kl cyakil yi e' bajxom, scyuch' cyakil yi e' yi at ca'wl ẍchik'ab, scyuch' cyakil yi e' yi chin cham nin e'. Ma yil xcye' i' tan xite'n cyajtza'kl cyakil yi e' ajcawa'tz, kalena's tzun sjatx nin i' yi ca'wl tk'ab Kataj Ryos. 25Poro chin tajwe'n cunin lcawun Cristo jalen cu'n yil cho'c cyen cyakil yi e' tetz contr jak' tkan. 26Ej nin yi wi'tzbil contr yi slo'onk ta'n i'tz yi quimichil. 27Na tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj: “Chocopon cyakil e'chk takle'n jak' tkan i'.” Poro qui na jop yi tz'ocopon Kataj Ryos jak' ca'wl i'. Na Ryos tz'ocsan cyakil jak' tkan Cristo. 28Ej nin yil tz'oc cyakil jak' tkan yi Cy'ajol, kalena's tzun lajluchax yi at i' jak' ca'wl Ryos, yi Ryos yi mo'csan cyakil jak' ca'wl i'. Ej nin kalena's tzun lajluchax yi ato' len kacyakil cu'n tuml cyakil yi at bene'n tzi'n tk'ab Ryos. 29Ncha'tz ¿mbil tak' scyetz yi e' yi na chibajij bautizar, tetz chik'ajbil yi e' yi nsken chiquim, yi ko qui'c itz'e'n junt tir? Qui'c ltak'. 30Ncha'tz yi o' ketz ¿mbil tak' sketz, yi na katij e'chk q'uixc'uj tan paj yi na kaxom te yol Kataj ko qui'c itz'e'n junt tir ẍchixo'l alma'? 31E'u' wajwutz jun cu'n yol yi yole'j yi na wal nin scyeru'. Qui'c nin jun k'ej yi qui'k na oc inxo'wse'n tan inquime'n, tan paj yi na wocsaj yi yol Kataj. Ma jalu' yi ko qui'c itz'e'n ẍchixo'l alma' ¿nxac na inmuc' yi e'chk q'uixc'uja'tz? 32Ncha'tz ¿mbil tak' swetz yi na no'c tan wak' ib scyuch' yi e' yi i cunin cyuch' smaron txuc yi ate' tzone'j le tnum Efeso, yi ko quil tz'itz'ij walma' junt tir? Qui'c ltak'. Ej nin ko quil chitz'ij junt tir yi e' yi quimnake', ba'n tcu'n tzun klo' kakbantz, kawantz, kabne' cu'n tetz yi kajbil, na qui na kil ko tzun kaquim ek ca'p. 33Cha'stzun te e'u' wajwutz e' xubsi'chu'. E' xomi'ch cyenu' scye'j yi e' mal wunaka'tz yi qui na cyocsaj yi at junt tir itz'e'n, na ẍchixubsoku' cya'n. 34Ma yi e'u' cyeru' c'asok bin cyajtza'klu'. Qui't chixomu' te yi jun chusu'na'tz yi na tal yi qui'c itz'e'n junt tir. Na lastum e'u', na at e' ẍchixo'lu' yi qui na cyocsaj yol Ryos. 35I bin jalu' at lo' e' yi na chitzan tan jakle'n yi yole'j: “¿Ẍchitz'ok pe' junt tir yi e' alma'?” nka “¿Ẍe'n sbne' chiwankil yil chitz'ij?” che'ch lo'. 36Chin ploj nin bin cyajtza'kla'tz, ko ya'tz na chijak. ¿Qui pe' na el chitxum tetz? yi na oc jun ij ttx'otx' na je' ul tal, ma yi xc'oml na k'ay. 37Nin yi na je' ul yi tal, nk'e'tz ni'cu'n yubil tu yi bak'wutz ij yi ja oc cyen ttx'otx'. Mpe ik ixi'n triw nka alchok scyetz jilwutz ijil, apart yubil yi na je' ul. 38Na wenkse'n tib yi talma' yi ij tan Ryos, quib yi tajbil i'. Nin aparchk len e'chk jilwutz ij ta'n. 39Ncha'tz kutane'n ketz, nk'e'tz ni'cu'n kachi'bel tu chichi'bel yi e' txuc. Na apart yi smaron txuc nin apart cyetz cay, scyuch' yi e' yi na chixicy'in tcya'j. 40Ncha'tz quitane'n yi e' yi itz'e' tcya'j, nk'e'tz ni'cu'n tane'n chiwankil tu yi o' ketz yi ato' tzone'j wuxtx'otx'. 41Ncha'tz yi k'ej, apart yubil tu yi xaw tu e'chk tx'uml. 42Ej nin cho'n cu'n sbne' yil chitz'ij junt tir yi e' alma'. Na yi na mukxij kawankil, na k'ay, poro yil chitz'ij junt tir qui't lk'ay. 43Na yi na mukxij yi kawankil qui'ct k'ej, poro yil tz'itz'ij junt tir kawankil sjalok k'ej. Ej nin qui'c ẍchamil kawankil yi na mukxij, poro yil tz'itz'ij junt tir sjalok ẍchamil. 44Ncha'tz yi kawankil, yi ntaxk quim, i'tz jun kawankil yi na cawun kajtza'kl te'j. Ma yil kitz'ijt, sjalok junt kawankil yi tz'ocopon jak' ca'wl yi Espíritu cwent Ryos. 45Ej nin je junt xtxolbile'j yi tz'iba'nt cyen: “Yi bnixe'n Adam, yi bajx wunak, ak'ij tu' u'lij yi xew tan Ryos.” Ma yi Cristo, yi ca'p Adam tane'n, i' na ak'on tetz kutz'ajbil. Nin i' yi ajxetze'l tane'n tetz junt jilwutz ac'aj wunak. Nin i'tz yi o' ketz yi na kaxom te yi tetz tajbil. 46Poro jalu' ilenin na cawun yi tajbil yi kawankil ske'j. Ma yil kitz'ij junt tir, nk'e'st tzun kawankil ajcaw ske'j sbne', ma na i yi kajtza'kl balaj, ya'stzun ajcaw sbne' te yi ac'aj kawankil. 47Yi bajx Adam cho'n jale'n te'tz wuxtx'otx'. Nin tx'otx' tu' i'. Poro yi ca'p Adam yi ncha'tz wunak nin i'-tz, cho'n mpon tzaj te'tz jalen tzi'n tcya'j. Nin i' yi Cristo, yi Ajcaw ske'j. 48Ncha'tz yi bajx Adam tx'otx' tu' te'tz. Nin cyakil yi e' yi ate' wuxtx'otx', ni'cu'n e' tu yi bajx Adama'tz. Poro yi o' yi ato' tk'ab yi Adam yi cho'n mpon tzaj tcya'j, kocopon chi tane'n i'. 49Quib yi o' teblal yi bajx Adam jalu' yi tx'otx' tu' i', ncha'tz tzun o' ketz, kocopon tetz teblal yi jun yi cho'n mpon tzaj tcya'j. 50Ma jalu' e'u' wajwutz, yi eka'n tan cyakil yi xtxolbila'se'j, i'tz yi qui'c rmeril tan tpone'n kawankile'j kale na cawune't Ryos. Na qui'c rmeril tan tpone'n jun takle'n yi na k'ay le ama'l kale qui'cle't k'aynak. Tajwe'n yi apart kawankil sbne'. 51Ma jalu', swale' nin scyeru' yi mbi cu'n sbajok ske'j tzantzaj. Nin i'tz jun xtxolbil yi txe'n cunin quibitu'. Je puntile'j: Nk'e'tz cyakil o' skaquimok, poro cyakil o' kajepon tx'ixp. 52Kajepon tx'ixp lajke'l, chi na lit'ne' kawutz. Na yil ẍch'in yi wi'tzbil chun, kajepon tx'ixp. Ma yi e' alma', chitz'ok tu jun ac'aj chiwankil. Na yil tz'oc yi chun kalena's tzun chitz'ij junt tir tan qui't k'aye'n yi jun ac'aj chiwankila'tz. Na yi kalma' colij tu' tan jun kawankil yi ba'n na k'ay. Cha'stzun te chin tajwe'n cunin yil jal junt ac'aj chiwankil yi e' alma' yi qui't k'ay. 53Inti yi o' ketz, yi txe'n kaquim, kalena's tzun lje' tx'ixpu'n yi ketz kawankil. Na chin tajwe'n cunin tan je'n tx'ixpu'n kawankil bantz quil quim. 54Ej nin yil jal junt chiwankil yi e' alma', yi quil k'ay, nin yil kaje' tx'ixp ketz tan qui kaquime'n, kalena's tzun tz'el cu'n te yi yol yi tz'iba'nt cyen yi na tal: “Quil xcye' quimichil ske'j. 55¿Lok tzun ẍchamil quimichil jalu'? Qui'ct.” 56Na na el katxum tetz, yi tan yi ley yi at cyen na lajluchax yi at kil. Nin tan tu' yi na kajuch kil tx'aklij quimichil skawutz. 57Poro ntyoẍ tetz Kataj, yi tan tu' yi mbi cu'n banak Kajcaw Jesucristo ba'n ke'l liwr tk'ab quimichil. 58Cha'stzun te e'u' wajwutz, yi ok'le'n chiwutzu' wa'n, quiwit. Benk quikanu' ttx'otx'. Ilenin kak'ujk len te yi tak'un Kajcaw, na nk'e'tz tan cha'tz tu' na kak'uj, poro sjamelank yi kak'un.

will be added

X\