1 CORINTIOS 12

1Ma jalu' wajwutz na waj yil tz'el chitxumu' tetz yi e'chk jilwutz ajtza'kl yi na tak' yi Espíritu Sant sketz tan xcone'n ka'n. 2Na chinachonu' te'j yi ẍe'n cu'n quitane'nu' yi ate' tzaju' tk'ab yi chicstumbru'. Nin na chinachonu' te'j yi ẍe'n cunin nchiben ticy'le'nu' tan Bayba'n ẍchiwutz yi e'chk takle'n yi banij cuntu' yi qui na chijilon. 3Poro yi jalu', swale' nin scyeru' yi xtxolbile'j. Yi e' yi na chijison te'j Jesús, ya'stzun yi e' yi qui'c Espíritu Sant tetz cyalma'. Poro yi e' yi tetz cu'n cyalma' na cyal: “Yi Jesús, i' cu'n i' Ajcaw swe'j,” itzun e'a's yi at yi Espíritu Sant tetz cyalma'. 4I bin jalu' at wi'nin jilwutz kamunl yi ak'ij len sketz. Poro jun ntzi' ak'ol tetz, nin i'tz yi Espíritu Sant. 5Ej nin at wi'nin jilwutz puntil tan kaxcone'n, poro jun ntzi' Ajcaw ske'j. 6Nin at wi'nin jilwutz kamunl yi ak'ij len sketz tan kaRyosil nin nk'e'tz junt txumul tetz. 7Ncha'tz ak'ij len kamunl tan yi Espíritu Sant tan jalse'n chibanl cyakil cmon. 8Na at jujun yi ak'ijt cyajtza'kl tan yi Espíritu Sant tan pujle'n xo'l jun xtxolbil. Nin at jujunt yi na el chitxum tetz yi e'chk xtxolbil yi at tul yol Kataj yi at q'uixbel nin na chixcye' tan chichusle'n yi e' mas te'j, poro i'tz tan porer yi Espíritu Sant. 9Ncha'tz at jujunt yi nternin k'uklij chic'u'l te yol Ryos, poro i yi Espíritu Sant ak'ol te yi jun ajtza'kla'tz scyetz. Ncha'tz at jujunt yi na chixcye' tan tulse'n yos tu jun yabi'ẍ, poro ite'n nin yi Espíritu Sant ak'ol tetz yi jun porera'tz scyetz. 10Ej nin at jujunt yi ba'n na chiban e'chk milawr, poro tan tu' yi porer yi Espíritu Sant. Ej nin at jujunt yi chin list nin e' tan xtx'olche'n xo'l yi yol Kataj, poro tan tu' yi porer yi Espíritu Sant. Nin at jujunt yi na chixcye' tan tele'n chitxum tetz yi ko i'tz yi Espíritu Ryos nka jun espíritu cwent Bayba'n yi na tzan tan pitle'n nin jun yaj. Ej nin at jujun yi at na ban cu'n na xcon chitzi' tak'un yi Espíritu Sant tan yolche'n junt jilwutz yol yi qui na a'w cyak'un. Nin at e' yi ba'n chixcye' tan xtx'ixpe'n e'chk yola'tz le cyetz chiyol. Poro i'tz tan tu' porer yi Espíritu Sant. 11Na cyakil yi e'chk jilwutz ajtza'kla'tz, ite'n nin Espíritu Sant ak'ol tetz. Nin jatxijt len sketz quib yi tajbil i'. 12Yi wankil jun yaj jun ntzi' tane'n, poro ala' len cu'n wekl. Cha'stzun kutane'n yi o' creyent. Junit kutane'n tk'ab Cristo. 13Na yi kabaje'n bautizar, junit k'u'j o' nkaban. Nin ite'n nin Espíritu yi nko'csan jak' ca'wl. Ma jalu' junit k'u'j o'. Qui'c na ban mpe o'-k judiy nka qui'. Qui'c na ban yi ko o' esclaw nka qui'. 14Cho'n kutane'n ketz yi o' creyent chi tane'n wankil jun yaj. Nk'e'tz yi jun ntzi'-k wekl yi wankil, ma na ala' len cu'n wekl tane'n poro junit i'. Ni'cu'n tzun kutane'n ketz tk'ab Cristo junit o'. 15Na qui'c rmeril yi nink tal tkan jun yaj: “Tan tu' yi nk'e'tz in yi k'ab, nk'e'tz in tetz yi wankil yaj.” Qui'c rmeril yi nink tal yi jun xtxolbila'tz, na ite'n nin wankil yaja'tz yi tkan. 16Ncha'tz yi nink tal yi ẍchin jun yaj: “Tan tu' yi nk'e'tz in yi wutz, nk'e'tz in tetz yi wankil.” Qui'c rmeril, na ite'n nin wankil yaja'tz. 17Na yi wutzaj cu'nk cyakil yi kawankil, ¿lok tzun kaẍchintz, nin ẍe'n kubit jun yol? Nin yi ẍchimbaj cu'nk cyakil yi kawankil, ¿lok tzun kaju'-tz, nin ẍe'n kasakon? 18Ma na qui'. Na Ryos txumun cyen tetz cyakil jilwutz kawekl. Nin i' bixban cyen kale tajwe'ne't e'chk wekla'tz. 19Yi june'nk wekl tane'n yi kawankil, ¿na' tzun atit yi mas wekl kawankiltz? 20Poro yi kawankil, ala' len cu'n wekl, poro junit tane'n. 21Qui'c rmeril yi nink tal kawutz tetz kak'ab: “Qui'c axac swetz.” Ncha'tz qui'c rmeril yi nink tal kawi' tetz kukan: “Qui'c axac swetz.” Qui'c rmeril. 22Na yi e'chk kawekl yi i cu'n qui'c xac tane'ntz, ya'stzun yi mas tajwe'n. 23Nin ya'stzun yi at k'ej. Ncha'tz yi e'chk kawekl yi na katx'ixwij ta'n, i tzun i'a'tz yi wekij mas ka'n. 24Poro yi mero bintzi i'tz, Ryos bnol tetz cyakil kawankil. Nin ja tak' i' mas k'ej yi e'chk kawekl yi qui'c mas k'ej tane'n. 25Yi tajbil Ryos te e'chk wekl kawankil i'tz tan quich'eyal quib squibil quib. Nk'e'tz tajbil i' tan chijatxol quib yi e'chk wekl kawankil. 26Cha'stzun te ko at jun kawekl yi na yobtij, tircu'n tzun kawankil na bisuntz ta'n. Nin ko at jun kawekl yi na jal k'ej, tircu'n tzun yi e' mas kawekl na chitzatzintz te'j. 27Yi xe' yi xtxolbila'se'j yi nwal scyeru' i'tz: Yi o' ketz, yi o' creyent, o' wankil Cristo tane'n. Nin cyakil o', o' len jun wekl i'. 28At e' skaxo'l yi bixba'nche't tan Ryos tan chixcone'n tetz apostl. Ej nin at e' yi bixba'nche't tan xtxole'n yi yol Ryos, nin at e' yi bixba'nche't tan chichusle'n wunak. Ej nin ncha'tz at e' yi ba'n na chiban milawr. Ej nin at e' yi ba'n na ul yos cya'n tu yabi'ẍ. Ej nin at e' yi list e' tan ẍch'eye'n junt. Ej nin at e' yi at cyajtza'kl tan cawu'n. Ej nin at e' yi at na ban cu'nt na xcon chitzi' tak'un yi Espíritu Sant tan yolche'n junt jilwutz yol, yi qui na pujx cyak'un. 29Poro nk'e'tz o' len apostl. Ej nin nk'e'tz o' len aj txolinl, nin nk'e'tz o' len aj chusunl. Nin nk'e'tz cyakil cu'n o' na kaban e'chk milawr. 30Nin nk'e'tz cyakil o' ak'ij len porer sketz tan chitz'aque'n yabi'ẍ. Nk'e'tz cyakil o' yi na xcon katzi' tak'un yi Espíritu Sant tan yolche'n junt jilwutz yol yi qui na pujx ka'n. Ncha'tz nk'e'tz cyakil o' yi ba'n na a'w xtx'ixpe'n yi jun jilwutz yola'tz ka'n. 31Ma jalu', xo'l yi jun c'oloj kamunla'tz, chijoye'u' yi cyeru' cyajbilu' yi mas balaj tcu'n ẍchiwutzu'. Poro yi in wetz, na waj wal scyeru' yi xtxolbil yi mas balaj tcu'n.

will be added

X\