1 CORINTIOS 11

1Chixomok binu' te yi wetz yi na imban, na na chinxom te yi mbi cu'n banak Cristo. 2Ma jalu' e'u' wajwutz, ba'n na chibanu', na, na nu'l tx'akx chic'u'lu', nin na chitzanu' tan banle'n tane'n yi e'chk chusu'n, quib yi walnak scyeru'. 3Poro na waj yil tz'el chitxumu' te yi junt xtxolbile'j: Kataj Ryos i' wi' banl wi' te'j Cristo. Nin Cristo i' wi' banl wi' scye'j yi e' yaj. Nin yi e' yaj e' wi' banl wi' scye'j quixkel. 4Cha'stzun te chin tx'ixwil nin scyetz yi e' yaj yi ko qui elnak chitwi' yi na cho'c tan nachle'n Kataj, nka tan xtxole'n yi yol i'. 5Ncha'tz yi e' xna'n, yi na cho'c tan nachle'n Kataj, nka tan txoli'n. Chin tx'ixwil nin yi ko qui'c jun xbu'k je'nak te chiwi'. E' te'n na elsan chitx'ix. Na yi ko qui je'nak jun xbu'k te chiwi', ni'cu'ntz yi ik elnak jukij xi'il chiwi'. 6Cha'stzun te ko at jun xna'n yi qui na taj tan je'n jun xbu'k te wi', ba'n tcu'n c'aple' len yi xi'il wi'. Poro ko na tx'ixwij tan tele'n c'aplu'n yi xi'il wi', ba'n tcu'n yil je' jun xbu'k te wi'. 7Ma yi e' yaj, qui'c cu tan je'n jun takle'n te chiwi', na e' teblal Ryos, nin na jal k'ej Ryos cya'n. Poro yi e' xna'n na jal chik'ej yi e' yaj cya'n. 8Na yi bajx yaj, nk'e'tz cho'n tenle'n tzaj te jun xna'n, ma na i xna'n cho'n tenle'n tzaj te yi bajx yaj. 9Ncha'tz yi e' yaj, nk'e'tz banijche' tan chixcone'n scyetz yi e' xna'n, ma na e' xna'n ja chibnix tan chixcone'n nin tan quich'eye'n yi e' yaj. 10Cha'stzun te chin tajwe'n cunin yil je' jun takle'n te chiwi' yi e' xna'n tan ẍchajle'n ẍchiwutz yi e' wunak nin ẍchiwutz yi e' ángel yi e' c'ulutxum jak' ca'wl quichmil. 11Poro skaxo'l ketz yi o' creyent, yi o' yi ato' tk'ab Kajcaw, nicy' nin tu' kak'ej tu kaxna'nil. Na at chik'ej yi e' xna'n nin at chik'ej yi e' yaj. At len kaxac, na junit o'. 12Bintzinin bajx tenle'n tzaj xna'n te yi bajx yaj. Poro jalu' cho'n na chitz'ij yi e' yaj scye'j yi e' xna'n. Poro Ryos txumul cyen tetz cyakil yi xtxolbila'tz. 13Cho'k binu' tan xtxumle'n. ¿Ba'n pe' kol tz'oc jun xna'n tan nachle'n Ryos yi ko qui je'nak jun xbu'k te wi'? Qui na yub. 14Ncha'tz yi o' ketz yi o' yaj, na el katxum tetz yi qui na yub yi ko quil tz'el jak' kawi'. 15Ma yi e' xna'n, na jal cyetz chik'ej yi ko at xi'il chiwi', na ak'ij cyen xi'il chiwi' tan tewe'n mu'ẍ te chiwankil. 16I bin jalu', ko at jun ẍchixo'lu' yi qui na taj yil xom te yi xtxolbila'se'j nin ko na taj tz'oc tan wak' ib te'j, ba'n cyalu' tetz yi ya'stzun ketz katxumu'n. Nin ncha'tz cyakil yi e' mas cmon yi xomche' te'j Ryos, ya'stzun cyetz yi na chixom te'j. 17Ma jalu', qui na chintzan tan tak'le'n chik'eju' tan yi junt xtxolbile'j yi swale' nin scyeru'. Na qui na yub yi mbi na chibanu' yi na chicham cu'n quibu'. Wech na i'tz klo' tan tak'one'n ba'n scyeru', poro qui'. 18Na ja wit yi tx'akaji'n na chibanu', nin bintzinin lo'. 19Cha'stzun te ja jal jatxo'n ib ẍchixo'lu' poro tan yi jun xtxolbila'tz ẍchilajluchaxk yi e' mero creyent yi na tzatzin Ryos scye'j. 20Nin tan tu' yi ya'tz na chibanu', nk'e'tz nin yi wa'a'n yi bixba'nt tan Kajcaw na chitzanu' tan banle'n tane'n. 21Na chijunalenu' na chiwanu'. Nin qui na chich'iwu' yi e' mas cyajwutzu'. Nin at e'u' yi tu na chibent quen tu' tan wa'a'n nin qui na chitxumu' yi e' yi qui'c cyetz chiwa'. Ej nin at e' ẍchixo'lu' yi na oc a' ẍchiwi' tan yi nim tcunin win na baj cya'n. 22¿Mbi tzuntz qui na chiwan tzaju'-tz xe'ak chica'lu'? ¿Qui'c ptzun k'ej yi cmon tetz Ryos ẍchiwutzu'? Na na chitzanu' tan telse'n chitx'ix yi e' meba' yi qui'c cyetz chiwa'. Cha'stzun te qui'c rmeril tan wak'ol chik'eju' na qui na yub yi e'chk takle'na'tz yi na chibanu'. 23Na je puntile'j yi cyajnak talol Kajcaw swetz. Nin ite'n nin i'a'tz e' inchusnaku' te'j. Yi ak'bal yi txant tan bene'n jatxij Kajcaw Jesús, nintzun je' tcy'al yi pamtz. 24Itzun yi wi't tyoẍine'n tibaj, nintzun cu' piẍultz, nin taltz: “Yi je'j ya'stzun yi inwankil yi slo'onk tan jale'n ibanl. Banwok tane'n chi mimbane'j, tan wule'n tx'akx tic'u'l.” 25Ej nin ite'n nin bana's yi chibnixe'n tan wa'a'n, nin je' tcy'al yi laktz, nin ben tlol scyetz: “Yi at tc'u'l yi lake'j, i'tz yi techl yi ja bixe' jun ac'aj trat tan Ryos tan inẍch'el. Cyakil tir yil tzibanwok yi xtxolbile'j, ba'n tzitc'aje'n tan wule'n tx'akx tic'u'l,” stzun Jesús bantz. 26Cha'stzun te, cyakil tir yi na chibajsaju' yi pam, nin yi na quic'aje'nu' yi at tc'u'l yi lak, na tzun chitzanu'-tz tan xtxole'n yi quimichil yi wi'tz Kajcaw jalen cu'n yil tz'ul tzaj junt tir. 27Cha'stzun te qui na yub yi na chibanu' yi na baj yi Santa Cena cyanu'. Na ko qui na pujx ka'n yi mbi eka'n tan yi pam, nin kol ko'c tan bajse'n, sjalok tzun kil te'j. Ncha'tz ko qui na pujx ka'n yi mbi eka'n tan yi a' yi at tul yi lak nin kol baj ka'n, sjalok kil te'j, na na tzun katzan tan telse'n k'ej yi wankil tu yi ẍch'el Kajcaw. 28Cha'stzun te, skajunal cu'n kanachonk te'j yi ko na el katxum tetz yi mbi na elepont. Ba'n tzun ko'ctz tan bajse'n yi pama'tz nin tan tc'ajle'n yi a' yi at tc'u'l yi lak. 29Na yi jun yil bajsan nka lc'ajan, nin ko qui na el xtxum tetz yi mbi na elepont, cawste'n i' na tzan tan bajse'n, nin tan tc'ajle'n. Na qui na pujx ta'n yi ẍe'n tane'n yi wankil Cristo. 30Cha'stzun te at wi'nin yabi'ẍ ẍchixo'lu', nin at wi'nin e' yi ja wi't chiquim. 31Poro kol kama'laj kib yi ẍe'n kutane'n, quil bajij xtisya' ske'j nin quil tak' Kajcaw kacaws. 32Poro kol tak' Ryos kacaws i'tz tan kanuc'le'n bantz qui kabene'n tq'uixc'uj scye'j yi e' mas wunak. 33Cha'stzun te e'u' wajwutz, yi na chicham cu'n quibu' tan banle'n tane'n yi wa'a'n tetz Kajcaw, chich'iwe' quibu' jalen cu'n yil chimol quibu' chicyakilu'. Ej nin ko at e' yi na chiquim tan we'j ẍchixo'lu' ba'n tcu'n chiwank tzaj xe'ak chica'l tan qui tk'ol Ryos chicaws. 34Ma yi mas puntil, katx'aje' te'j yil nopon scye'ju'.

will be added

X\