1 CORINTIOS 10:32

32Cha'stzun te quil chibanu' yi e'chk takle'n yi na tak' bis scyetz yi e' judiy. Ncha'tz quil chibanu' yi e'chk takle'n yi juntlen ẍchiwutz yi e' mas wunak. Quil chibanu' yi e'chk takle'na'tz. Na at e'chk takle'n yi na tak' bis scyetz yi e' creyent yi e' cotxcoj yi ate' ẍchixo'lu'. Quil chibanu' yi e'chk takle'na'tz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More