1 CORINTIOS 10:27

27Ncha'tz kol tz'a'lchij jun wa'a'n scyeru' tan jun yi nk'e'tz creyent, qui'c na ban. Ba'n chibenu'. Nin ba'n chiwanu'-tz te yi mbi tz'ak'lij scyeru'. Tin tu' chijaki'chu' yi ko ja xcon yi ẍch'el tetz chitx'ixwatz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More