1 CORINTIOS 10:25

25Cha'stzun te yi na chilok'u' chi'baj lakak carnice'r, chijaki'chu' yi ko ja xcon yi ẍch'el tetz chitx'ixwatz wunak. Na ko qui na quibitu' yi ja xcon yi ẍch'el tetz chitx'ixwatz wunak qui tzun ltak' bis scyeru',

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More