1 CORINTIOS 10:21

21Cha'stzun te qui'c cu tan je'n quic'ajalu' yi a' yi na xcon tan tulse'n tx'akx Kajcaw tkac'u'l, yi ko na chibenaku' tan tc'ajle'n yi xc'ala' yi na xcon tan mayse'n chic'u'l yi e'chk chiryosil wunak. Qui'c rmeril tan chibajsalu' yi pam yi na xcon tetz jun elsawutzil tetz yi wankil Kajcaw ko na chibenaku' tan wa'a'n kale na chitzanwit tan tak'le'n chik'ej yi e'chk ryos yi banij cuntu'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More