1 CORINTIOS 10:20

20Na nk'e'tz cho'n na cyak' chitx'ixwatz tetz ketz kaRyosil, ma na cho'n na cyak' scyetz yi e' espíritu cwent Bayba'n. Cha'stzun te baji'ch ẍchi'bel chitx'ixwatz cyanu', na kol baj cyanu' junit ẍchibne'u' scyuch' e' espíritu cwent Bayba'na'tz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More