1 CORINTIOS 10:18

18Ncha'tz cho'ku' tan xtxumle'n yi ẍe'n quitane'n yi e' aj Israel yi cho'n xomche' te yi antiw ley, yi e' cyetz ja chibajsaj yi ẍchi'bel chitx'ixwatz. Nin tan tu' yi ja chibajsaj na elepont yi junit quitane'n tu yi chiRyosil.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More