APOCALIPSIS 19

1Teʼuri xin ta i nim laj qui chʼawbal je u qʼuial winak chila chicaj; xqui bij: ¡Cʼamori che i Dios! ¡Are ire ca ʼanaw na chi ronojel ʼis ʼutz queʼelok! ¡Lic nim u ʼij, nim u choʼab i ka Dios! 2Man ire cu ʼat tzij lic pusucʼ; lic sak laj tzij u ʼatic cu ʼano. Sucʼul i u ʼanom, man u yom i nim laj tinimit pa tojpen, chi xe u nawsaj ronojel u wach i jyub taʼaj che i n-ʼus taj. I Dios xu ya i tinimit-le pa tojpen man xe u camsaj i je ajbil u tzij ire. Queje ile xe siqʼuin chu bixquil. Teʼuri xe siqʼuin tan chic: 3—¡Cʼamori che i Dios! ¡I sib re i tinimit-le lic quel na chicaj ronojel ʼij sak! —xqui bij. 4Are ʼuri i je veinticuátro nimak tak mamʼib, junam cuʼ i cajib je pacha ángel, ʼis xqui xucba qui jolom cʼa chuwach ulew, y xqui coj u ʼij i Dios chila pa chom laj u cubibal. Xqui bij: —¡Katzij ile! ¡Cʼamori che i Dios! —xe cha. 5Are ʼuri, xtataj jun chʼawbal pa ʼo wi i chom laj u cubibal i Dios; xu bij: Chi bij u ʼij i ka Dios, iwonojel yix chi ix ajchac chirij. Chi bij u ʼij, iwonojel yix chi qui xij iwib chuwach ire, chi ix nimak, chi ix chʼutik. (Queje ile xu bij i chʼawbal.) 6Teʼuri xin ta pacha qui chʼawbal je u qʼuial winak; xin ta yin pacha u chʼawbal u qʼuial ya, coʼ u pam, xak pacha coʼon u chʼawbal jab lic coʼ u pam. Queje iri xqui bij: ¡Cʼamori che i Dios, man i Kajwal ya xu jek u ʼatbal tzij, ire chi ka Dios chi ʼatz u choʼab! 7¡Choj quicotok! ¡Lic choj quicotok! ¡Chaka bij u ʼij, man ya xcʼun i ʼij re u cʼulanquil i Tolke, chi ral Chij ca bix che! Are i ca cʼuli ruʼ ire, u yijbam chic rib; 8I Dios u yom che chi cu coj jun u ʼuʼ ʼantal che i cʼul líno ca bixic. Lic chom, lic chʼam, lic ca walchʼinic. Queje ile yatal che, man i je re i Dios, niʼpa i ʼutz qui ʼanom queʼelok are u ʼuʼ i ixok, lic chʼam, lic sak. (I ixok-le, je are conojel i creyent.) 9Teʼuri i ángel xu bij chwe: —Cha tzʼibaj i tzij-i: “ʼUtz que ique chi je siqʼuim che i cenar re u cʼulanquil i Tolque,” chi ral Chij ca bix che. Queje ile cha tzʼibaj —xu bij i ángel chwe. Teʼuri xu bij chic chwe: —I tzij-i, lic sak laj tzij, lic u tzij i Dios —coʼono. 10Teʼuri xin xuqui chuwach i ángel, cojbal re u ʼij; are ʼuri xu bij ire chwe: —Ma ʼan ile, man yin xa in rajchac i Dios, xak jun pacha yet, xak jun pacha i awatz a chaʼ, niʼpa i quix terej chirij i sak laj tzij chi u ʼalijinsam i Jesucrísto. Are i Dios cha cojo u ʼij —xu bij chwe. Man i sak laj tzij chi u ʼalijinsam i Jesucrísto, are ile chi ca yaw piqui cʼux i ajbil u tzij i Dios chi quiqui bij u tzij. 11Teʼuri xwil i caj jakalic, y xwinakir jun caway, sak rij. ʼO jun cul chirij, i u bi queje iri: “Aj ʼanol re pacha i u bim,” xak “Aj ʼanol re i sak laj tzij.” Queje u bi ile, man sucʼul i ʼatbal tzij cu ʼano; xak i chʼoʼoj cu ʼano, xa are tobal re i ʼutz. 12I u tzunbal u baʼwach, pacha ca tzun u rep ʼaʼ; i u jolom, qʼui i coron ʼo che. Xak ʼo jun biaj tzʼibtal che, chi xui ire retaʼam usucʼ. 13I u ʼuʼ chi u cojom, mubam pa quicʼ. I u bi ire, “U Tzij i Dios” ca bix che. 14ʼO u qʼuial ángel xe terej chirij pacha u qʼuial soldádo je teren chirij i cajʼatzil. I qui ʼuʼ, lic chom, lic sak, lic chʼam. Je ʼan-nak chiquij juban caway sak quij. 15I jun chi xe terej ique chirij, ire xel jun espáda pu chiʼ, lic ʼo u ware. Ruʼ i espáda-le, ca tiqui na chique i tinimit re u wach i jyub taʼaj, teʼuri cu ʼat ni tzij piquiwi; lic cu ʼat na. Cu ʼan na chique pacha cu ʼan jun aj yitzʼol úva, are cu wachʼ i úva ruʼ i rakan chupam jun perol. Queje coʼon i Dios ile chique rumal i roywal, i Dios chi ʼatz u choʼab. 16I jun-le chi xwilo, ʼo u bi tzʼibtal chuwach u ʼuʼ, xak chuwach u waraʼ; i u bi-le are iri: “I nim laj ʼAtol Tzij piquiwi conojel i je ʼatol tzij, xak Cajwal piquiwi niʼpa i que rajawinic.” (Queje ile tzʼibtal che.) 17Teʼuri xwil jun ángel tacʼal chuwach i ʼij; xsiqʼuin chique conojel i tzʼiquin chi que rupup chuwacaj. Xu bij: —¡Chix petok! Chi molo iwib, tijbal na re i nim laj cenar ruʼ i Dios. 18Chix petok, chol i tija qui tiʼijlal i ʼatol tzij, qui tiʼijlal i cajʼatzil i soldádo, qui tiʼijlal i achiab chi ʼo u cowil qui cʼux. Chi tija qui tiʼijlal i caway junam ruʼ qui tiʼijlal i cajaw. Chol i tija qui tiʼijlal conojel, n-ta coʼono we ʼo cajaw, o we n-ta cajaw; n-ta coʼono we je nimak o we je chʼutik —xu bij i ángel chique i tzʼiquin. 19Teʼuri xwil chic u wach itzel chicop; ire u molom chic qui chiʼ i u soldádo. Xak i je ʼatol tzij re u wach i jyub taʼaj, xak qui molom chic qui chiʼ i qui soldádo ique. Ique qui yom qui wach ruʼ i itzel chicop-le, man quiqui ʼanbej chʼoʼoj chirij i jun chi cul chirij i caway sak rij, xak chiquij i u soldádo. 20(Xui-ri, n-xe tiqui ta chique.) I itzel chicop xchaptajic. Xak i rachiʼil xchaptajic, chi pacha ajbil u tzij i Dios, xui-ri xa aj tʼoronel. Are ire-le chi u ʼanom i milágro rumal u choʼab i itzel chicop are ʼo wi chuwach. Rumal i milágro-le, je qʼui i winak je u tʼorom, xui-ri xa je are ique chi ʼo chic retal re i itzel chicop chique, xak qui cojom u ʼij i u qʼuexwach. Teʼuri i itzel chicop, xak i rachiʼil chi aj tʼoronel, ique-le je cʼaslic xe cʼak bi chupam i ʼaʼ. I ʼaʼ-le pacha u wi i mar ca juluwic; rumal i asufra ca juluwic. 21I juban chi cachiʼilam i queb-le, xe camsax ruʼ i espáda chi xel pu chiʼ i jun chi ʼan-nak chirij i caway sak rij. Teʼuri conojel i tzʼiquin lic xe noj na che i qui tiʼijlal i je camnak.

will be added

X\