SAN MARCOS 2

1Xoʼon chupan jubiʼ chic, i Jesus xtzalij chic pa tinimit Capernaum. Xpax rason chi ire ʼo chic chi rachoch. 2Juntir xqui mol quib i winak ruʼ, ya n-que oc ta chic paja; que bajbatic cʼa chuxol uchija. I Jesus xoc chu bixquil u tzij i Dios chique. 3Are ca tijin chu bixquil, xe upon cajib achiab, cucʼam bi jun achi chuwa chʼat, lic siquirnak u chʼacul. 4Cacaj ique que oc ruʼ i Jesus; xui-ri, cumal i winak je qʼui, n-xe tiqui ta che. Rumal-i, xe ʼel bi chuwi ja y xe oc chu toric i xot mer puwi i Jesus. Teʼuri i je cajib-le xqui kajsaj bi achi chuwa chʼat chuwach i Jesus. 5Ire, are xrilo chi lic qui cubam qui cʼux che, xu bij che i iwab: —Wacʼal, niʼpa i a mac, ya cuytajnak chic —xu bij che. 6Xak je ʼo jujun aj tijonel re i u ʼatbal tzij i mam Moises je cul chila. Ique xe oc chu chʼobic pa qui cʼux: 7“¿Wuchac queje ile cu bij i achi-le? I tzij xu bij ire-le, tzel cu ta i Dios, man mi jun ʼo puʼab cu cuy ni qui mac i winak; xui i Dios ʼo puʼab cu cuy na,” que cha. 8Juntir xu na i Jesus pu cʼux wach que tijin chu chʼobic; rumal-i xu bij chique: —¿Wuchac qui chʼob ile pi cʼux? 9Ile, n-cʼax tu bixquil chi “Ya xcuytaj a mac.” Are i cʼax u ʼonquil are iri: “Chat walijok, cha yaca bi a soc, y chat binok.” Are cʼax u ʼonquil ile che jun winak. 10Xui-ri, yin chi in Achi aj Chicaj, quin ʼalijinsaj na chiwe chi yin ʼo pinʼab quin cuy ni qui mac i winak waral chuwach i jyub taʼaj —xu bij i Jesus chique. Teʼuri xu bij che i achi chi siquirnak: 11—Yet, chatapeʼ: chat walijok, cha yaca bi a soc, y jat chi awachoch. 12Juntir xwalij i iwab, xu yac bi u soc, y xa ʼec. Xwalij chiquiwach niʼpa i je ʼo chila y xa ʼec. Ique lic xqui bisoj che y xe oc chu cojic u ʼij i Dios: —Lic n-kilom ta iri —xe cha. 13Xoʼon panok, i Jesus xa ʼe chic chu chiʼ i nim laj alagun. Are ʼo chila, je mas i winak xe moltaj ruʼ; ire xoc chic chu cʼutic chique. 14Teʼuri xbin chic jubiʼ y xu rik jun achi, ma Lewi u bi, chi u cʼojol i ma Alféo. Ire cul pa qʼuijibal chila pa cu tzʼonoj wi i alcawal re i ʼatbal tzij. I Jesus xu bij che: —Chat terej chwij —coʼon che. I ma Lewi juntir xwalijic y xterej chirij. 15Xoʼon panok, i Jesus cuʼ u tijoxelab que tijin chi waʼim pa rachoch i ma Lewi-le, junam cuʼ juban chic aj tzʼonol alcawal, je qʼui. Xak je ʼo juban winak que tijin chi waʼim cuʼ, chi n-kas ta que cojon che i ʼatbal tzij re i mam Moises; je qʼui je terejnak chirij i Jesus. 16Chila je ʼo jujun aj Fariséo junam cuʼ i qui tijonel re i ujer ʼatbal tzij; ique, are xquilo chi i Jesus ca tijin chi waʼim cuʼ i winak-le, xe oc chu bixquil chique i u tijoxelab i Jesus: ¿Wuchac i mayes yix cu tij u wa cuʼ i mal laj tak aj tzʼonol alcawal, xak cuʼ juban ajmaquib? —xqui bij chique. 17I Jesus, are xu ta wach i quiqui bij, xu bij chique: —Quin ʼan iri, man are i je iwab craj jun ajcun chique; i ʼutz qui wach n-tu chac ajcun chique. Yin in cʼun-nak chi qui siqʼuixic i je ajmaquib; n-in cʼun-nak ta chi qui siqʼuixic i je ʼutz laj tak winak. (Queje xu bij i Jesus ile chique.) 18Xoʼon panok, i u tijoxelab i ma Wan aj kajsanel ya, xak i je aj Fariséo, que tijin che qui costúmbre, ayun u bi. (Are i usucʼ i ayun-le: quiqui chʼij jun ʼij, queb ʼij chuwach i Dios, n-ta wa quiqui tijo.) Che i ʼij-le, je ʼo juban winak xe upon ruʼ i Jesus; xqui tzʼonoj che: —¿Wuchac i a tijoxelab yet n-cacoʼtaj ta jun ʼij, queb ʼij i qui waʼim pacha quiqui ʼan i u tijoxelab i ma Wan, xak i que terej chiquij i aj Fariséo? —xqui bij che i Jesus. 19I Jesus xu bij chique: —I winak, we que ʼe pa nimaʼij re jun achi ya ca cʼuliʼic, ¿xataba n-quiqui tij ta wa ruʼ? Quiqui tijo pues. N-ʼus taj quiqui xutuj i waʼim, tzʼakat ire ʼo cuʼ. 20Xui-ri, we xu rik i ʼij chi ʼelsam chic i achi chiquixol, teʼuri quiqui mayij i waʼim. (Queje i tijojbal tzij ile xu bij i Jesus chique. Xak ʼo jun chic tijojbal tzij xu bij chique. Are iri:) 21—Mi jun cu cʼojoj jun u ʼuʼ ʼel ruʼ jun chʼakap cʼojbal cʼacʼ, man i cʼojbal cʼacʼ xa ca tzajic, y cu rakchʼij i cʼul ʼel y ruʼ ile cu nimarsaj i rakchʼijnak. 22Xak queje ile, mi jun cu coj i víno cʼacʼ chupam i ʼel tak surum. N-quiqui ʼan taj, man i víno cʼacʼ xa cu rakchʼij ni surum. Queʼelok, coʼon mal i surum, xak ca sach i víno. Rumal-i, ʼo u chac qui cʼol i víno cʼacʼ chupam i surum cʼacʼ —xu bij i Jesus chique. 23Xoʼon panok, chupam jun uxlambal ʼij, i Jesus ca bin cuʼ u tijoxelab chupam juban ticon. I u tijoxelab xe oc chu chʼupic u wach i trígo are xe icʼawic. 24I aj Fariséo xqui bij che i Jesus: —¡Chawilapeʼ! ¿Wuchac i a tijoxelab quiqui ʼan i chac-le che i uxlambal ʼij-i? Ile nim laj mac u bim i mam Moises —xe cha. 25Teʼuri, ire xu bij chique: —¿Xataba n-iwetaʼam ti yix wach i xoʼon i mam David ujer are xu tij numic? Ire cuʼ i rachiʼil lic que numic, lic ʼo rajwaxic chique. 26Rumal-i, xoc ire pa rachoch i Dios y xu tij i caxlanwa chi sujtal chuwach i Dios. Are xu ʼan ile, are i mam Abiatar ʼatz laj sacerdóte. I caxlanwa-le, n-ta re i mam David che. Man cu bij i ʼatbal tzij tzʼibtal can rumal i mam Moises, xui i sacerdóte que tijaw i caxlanwa-le. Péro i mam David xu tijo, xak xu ya chique i je rachiʼil —xu bij i Jesus chique. 27Xak xu bij chique: —I uxlambal ʼij, Dios u yijbam cumal i winak, ʼanbal ʼutz chique. Mi ʼan jechʼ che; i uxlambal ʼij n-que u rajawij ta piquiwi i winak. 28Rumal-i, yin chi in Achi aj Chicaj, quin rajawij puwi i uxlambal ʼij —xu bij i Jesus chique.

will be added

X\