SAN LUCAS 7

1I Jesus, are xutzin u chʼaʼatic cuʼ i winak, xoc pa tinimit Capernaum. 2Chila ʼo wi jun capitan aj Róma winak, chi ʼo jun u mocom ruʼ ja lic cʼax cu naʼo. I u mocom-le, lic iwab, ya ca camic. 3I capitan, are xu ta u tzijol i Jesus, xe u tak bi jujun nimak tak mamʼib ruʼ, chi je aj Israel winak. (I capitan, n-aj Israel taj.) Xe u tak bi chu tzʼonoxic chi ca ʼe ruʼ ja, ca ʼe cunax i u mocom. 4Ique, are xe upon ruʼ i Jesus, xe tejeb ruʼ, y ronojel qui cʼux xqui bij che: —I capitan-i lic ca majawic que a to na. 5Ire lic coj raj yoj chi oj aj Israel, xak xu yijba jun ja re i molbal kib —xqui bij. 6Teʼuri i Jesus xa ʼe cuʼ. Are ya que upon ruʼ ja, xqui cʼulaj juban chic achiab chi quetaʼam u wach i capitan; ique je taktal li rumal ire. Xol qui bij u tzij i capitan che i Jesus. Queje iri u bim lok: —Nim laj winak, cha cuyu in mac; n-tu chac cat cʼun cʼa ruʼ ja. N-ca majaw ta chwe we cat oc chi wachoch, man n-nim ti in ʼij chawach yet. 7Rumal-i, n-tu cowil in cʼux quin upon chawach. Xui-ri, we ca bij li yet, cutzir ni in mocom. 8Wetaʼam ile, man xak yin in ʼo piquiʼab i je wajʼatzil, xak je ʼo juban soldádo pinʼab yin, y we quin bij che jun “¡Jat!”, ca ʼec; y we quin bij che i jun chic, “¡Saʼaj!”, ca petic. We xak quin tak bi jun wajchac, ire cu ʼan na wach i quin bij che. (Queje xqui bij ique ile che i Jesus, chi u bim li capitan.) 9I Jesus, are xu ta wach u bim li capitan, lic xu bisoj. Xe u tzu i winak chi je teren chirij, y xu bij chique: —Mi tene jun chique i aj Israel winak cul u cʼux chwe pacha u ʼanom i achi-le —xu bij. 10I ramig i capitan chi je u takom lok, xe tzalij chic ruʼ ja. Are xe uponic, xquil i achi utzirnak chic. 11Xoʼon chupanok, i Jesus xa ʼe che jun tinimit, Nain u bi, cucʼam quib cuʼ u tijoxelab, xak cuʼ uqʼuial winak. 12Are ya cuponic xe u cʼulaj juban winak cucʼam jun camnak, ʼenam-que chu mukic. I camnak-i, jun ala, xa jun chirij u chuch, chi ixok malcan. Je qʼui i winak aj tinimit que tijin qui ʼenam ruʼ u chuch chu mukic. 13I Kajwal Jesus, are xril i ixok, cʼax xu na u cʼux che. —Mat oʼic —coʼon che. 14Are ʼuri xtejeb pan cuʼ, y xu yin i tzʼalam pa cotzʼol wi i camnak. I je ucʼawnak xe taqʼuiʼic. I Jesus xu bij che i camnak: —Ala, ¡Chat walijok! —coʼon che. 15I camnak juntir xcubi ʼanok, y xoc chi lapanic cuʼ. Teʼuri i Jesus xu jach bi che u chuch. 16I winak, are xquil ile, ʼis xe oc ʼil che. Xqui jek u cojic u ʼij i Dios: —Jun nim laj ajbil u tzij Dios cʼun-nak kuʼ yoj —xqui bij—. I Dios xoj ol u tobej yoj oj u winak ire —xe cha. 17Lic xel u tzijol i Jesus, wach ca tijin chu ʼonquil pa ronojel i jyub que i aj Israel winak, xak i chirij chuwach. 18I ma Wan aj kajsanel ya, i u tijoxelab ire qui bim che wach tak cu ʼan i Jesus. Rumal-i, xe u siqʼuij queb chique, 19xe u tak bi ruʼ i Jesus. Xu bij chique: “Jix ruʼ i Jesus y chi tzʼonoj che we are ire i Tolke chi koyʼem. Mokxa n-are taj, mok cʼa ca koyʼej jun chic,” xu bij. 20I u takon i ma Wan, are xe uponic, xe tejeb ruʼ i Jesus y xqui bij che: —I ma Wan aj kajsanel ya, xoj u tak lok col ka tzʼonoj jun tzij chawe. ¿Mok yet i Tolke chi u bim i Dios ca cʼunic? ¿O xa cakoyʼej chic jun chic? —xqui bij che. 21Che i ʼij-le chi xe upon i u takon i ma Wan, i Jesus xe u cunaj uqʼuial iwabib. Niʼpa i cʼax ʼo chique, niʼpa i yobil ʼo chique, niʼpa itzel tew, ʼis xresaj chique. Xak je qʼui i mawach xe u tzunsaj. 22Rumal-i, i Jesus xu bij chique u takon i ma Wan: —Jix ruʼ i ma Wan y chi bij che wach iwilom, xak wach i tom, chi quin tijin yin chu ʼanic. Chi bij che chi wumal yin, i mawach ya xe tzunic; xak i je sic, xe binic; xak i iwabib chi ʼo itzel cʼax “lepra” chique, xe utziric; xak i je tac, xe tanic; xak i camnak xe walijic; xak i nibaʼib qui tom i ʼutz laj tzij re i quelbal pa cʼax. (Are ile quin tijin chu ʼonquil.) 23Xak chi bij che, chi ʼutz que ique niʼpa n-quiqui sach ti u cubibal qui cʼux chwe —xu bij i Jesus chique u tijoxelab i ma Wan. 24Are xe ʼe ique chi je u takom li ma Wan, i Jesus xu jek u bixquil chique i winak wach u ʼanom i ma Wan. —Yix, are xix ʼe che i jyub tzʼinilic que i tabej re i ma Wan, ¿wach xi bij yix que iwila? ¿Xix ʼe bawa chi rilic jun ʼes ca silab rumal i tew? N-are taj. 25¿Wach i xix ʼe chi rilic? ¿Xataba xix ʼe chi rilic jun achi, chom u wikic rib u ʼanom che u ʼuʼ? N-are taj. Niʼpa i ʼo qui ʼuʼ chom, pakalic, niʼpa i ʼis ʼo cuʼ wach tak quiqui rayij, ique ne te ʼo pa tak jyub, ique je jekel pa rachoch i ʼatol tzij. 26¿Wach i xe iwila ʼut? ¿Jun ajbil u tzij i Dios? Katzij, are. I jun chi xiwilo-le, mas nim ni u ʼij chiquiwach i xa je ajbil u tzij i Dios chi je icʼawnak. 27I ma Wan-le are i jun chi u bim can i Dios chi cu tak na lok, ca nabeaj chuwach i Toliwe. I Dios u bim can chupam u wuj: Yin nabe quin tak na bi jun ajbil in tzij chawach yet, cu yijba ni a be chawach. 28Chitapeʼ: i ma Wan aj kajsanel ya, nim ni u ʼij ire chiquiwach conojel i winak. Xui-ri, woʼor conojel niʼpa i que oc na pa ʼutz laj ʼatbal tzij re i Dios, mas ʼutz na que ique chuwach ire (man i ma Wan-le n-xril ti ʼatbal tzij re i Dios petnak waral chuwach i jyub taʼaj). (Queje ile xu bij i Jesus chique i winak.) 29I winak, are xqui ta ile, ʼis xqui bij chi Dios ʼutz i cu ʼano, xak queje xqui bij i aj tzʼonol alcawal ile, man ique ʼis xqui cojo wach i xu bij i ma Wan, xak xqui tzʼonoj u kajsaxic ya piquiwi rumal. 30Xui-ri, i je tijonel re i ujer ʼatbal tzij, xak i aj Fariséo n-xqui tzʼonoj ti u kajsaxic ya piquiwi. Rumal ʼuri ʼalaj chi xqui xutuj wach u yijbam i Dios chique. 31I Jesus xak xu bij chique i je ʼo chila: —I winak woʼor ¿wach tak que in junamsaj ruʼ? ¿Wach i que majawic? 32Ique xa je pacha acʼalab je cul xol tak be; jutzobaj que siqʼuin chique i cachiʼil: “Yix lic n-ta ʼo quiwaj,” quiqui bij. “Yoj xka xutʼij i suʼ chiwe, péro n-xiwaj ti xix xajawic. Teʼuri xka bixaj jun bix re i bisonbal, péro n-xix oʼ taj,” quiqui bij. 33Queje que tijin i winak chu ʼanic woʼor; n-ta ʼo cacaj, man xcʼun i ma Wan aj kajsanel ya, chi n-ta wa cu tijo, xak n-ta víno cu tuʼu. Y qui bij yix, xa ʼo itzel tew ruʼ. 34Are xin cʼun yin in Achi aj Chicaj, ʼis ronojel quin tijo y quin tuʼu, y qui bij yix lic in aj numel, xak in aj ʼabarel, qui bij yix. Xak qui coj in mac chi yin in cachiʼil ajmaquib, xak i mal laj tak aj tzʼonol alcawal. 35Xui-ri, we te xi ta u be wach cu ʼan i ma Wan, xak wach quin ʼan yin, quiwetamaj ʼuri chi Dios lic ʼo u noʼoj. 36ʼO jun aj Fariséo ma Simon u bi, u bim che i Jesus que u tija i wa ruʼ. I Jesus xa ʼe ruʼ chi rachoch y xcubi chi waʼim. 37Che i tinimit-le, ʼo jun ixok chi lic ajmac laj ixok. Are xu ta rason chi i Jesus ca tijin chi waʼim pa rachoch i aj Fariséo, ire xa ʼe cuʼ. Rucʼam bi jun chom laj baxo ʼantal che abaj pacha sakchoʼ, nojnak che cunbal muy. 38Are xuponic, xqʼuiji che i rakan i Jesus. Xoʼic xqʼuiji chila. Are ʼuri xoc chu chʼajic i rakan i Jesus ruʼ uwal uwach, y xu su ruʼ u wi. Teʼuri xu tzʼubaj u wach rakan i Jesus, xak xu coj i cunbal muy che. 39I aj Fariséo chi ʼo i Jesus chi rachoch, are xril ire ile, xu bij pu cʼux: “I achi-le, n-ajbil tu tzij i Dios,” xu bij. “We tene are, cretamaj ʼuri bi chi ixokil ile chi cu yin i rakan-le; xak cretamaj ʼuri chi lic ajmac laj ixok.” Queje ile xu chʼob i aj Fariséo pu cʼux. 40Teʼuri i Jesus xu bij che: —Ma Simon, ʼo jun tzij cwaj quin bij chawe —coʼono. —ʼUtz, Nim laj Winak, cha bij chwe —xu bij i aj Fariséo. 41Teʼuri i Jesus xu bij jun tijojbal tzij che. Queje iri xu bij: —Je ʼo queb achiab ʼo qui cʼas ruʼ jun achi. I jun ʼo joʼob ciénto u cʼas ruʼ, i jun chic, xa cincuénta u cʼas ruʼ. 42Ique n-que tiqui ta chic chu tojic; i achi xu cuy ʼuri i qui mac, y xu chup i qui cʼas. Cha bij pe chwe, ¿pachin chique i je queb-le ʼo ni mas cʼaxnabal u cʼux che i xcuyuw qui mac? (Queje xu bij i Jesus ile.) 43Teʼuri i ma Simon xu bij che: —Quin bij yin are i jun chi mas nim u cʼas chuptalic —xcha. I Jesus xu bij: —ʼUtz i xa bij —coʼono. 44I Jesus xu takej i ixok, teʼuri xu bij che i ma Simon: —¿Cawil i ixok-i? ʼUtz i ca tijin chu ʼanic. Yet, are xin oc chi, che awachoch, n-ta ya xa ya chwe, chʼajbal re wakan. Xui-ri, i ixok-i, xu chʼaj i wakan ruʼ uwal uwach, y xu su ruʼ u wi. 45Yet n-xin a tzʼubaj taj, tioxbal-we, are xin a cʼulaj. I ixok-i nu mayim ti u tzʼubaxic i wakan niʼpa i woquic lok. 46Yet mi tene acéite xa coj che in jolom; xui-ri, ire u jamom ni cunbal muy rij wakan. 47Queje ile, u ʼalijinsam chi lic cʼax quin u naʼo. I u ʼanom-i, cʼutbal-re che, chi qʼui u mac ya cuytajnak chic. Xui-ri, jun chi n-ta kas u mac cuytajnak che, ire n-ta kas cʼaxnabal u cʼux ʼuri. (Queje xu bij i Jesus ile che i ma Simon.) 48Teʼuri xu bij che ixok: —I a mac ya cuytajnak chic —coʼono. 49Teʼuri i juban chi que tijin che i waʼim xe oc chu bixquil chiquiwach: —¿Bi chi achial ire-le, chi xak cu cuy i qui mac i winak? —xe cha. 50I Jesus n-xu coj ta retalil wach xqui bij ique. Xu bij che i ixok: —At ʼelnak chupam a mac man xa cuba a cʼux chwe. Jat chi awachoch; mat cʼachir chic —xu bij che.

will be added

X\