SAN LUCAS 20

1Xoʼon panok, i Jesus ʼo pa rachoch i Dios, ca tijin chu cʼutic chique i winak, xak ca tijin chu bixquil chique wach i quelbal chupam i qui mac. Are ʼuri xe upon i cajʼatzil i sacerdóte, junam cuʼ i je tijonel re i ujer ʼatbal tzij, xak i nimak tak mamʼib. 2Xqui bij che: —¿Bi chi ʼatbal tzijal ʼo paʼab, chi queje ca ʼan ile? —xqui bij—. ¿Pachin xyaw ile paʼab, chi cat tijin chu ʼonquil? —xe cha che. 3Are ʼuri i Jesus xu bij chique: —Yin xak quin tzʼonoj jun tzij chiwe. Chi bij chwe: 4¿Pachin xyaw puʼab i ma Wan cu kajsaj ya piquiwi i winak? ¿Are i Dios xyaw che, o xa winak xyaw che? —xu bij i Jesus chique. 5Ique xe oc chu bixquil chiquiwach: —¿Wach nawi caka bij che? —que cha—. We caka bij chi are i Dios xyaw ile puʼab i ma Wan, ire cu bij na chake: “¿Wuchac ʼuri n-xi coj taj wach i xu bij?” 6We xak caka bij chi xa ruʼ winak petnak wi wach i xu bij i ma Wan, i winak coj qui camsaj ʼuri che abaj, man conojel quiqui bij chi ma Wan lic ruʼ i Dios petnak wi wach i u bim. (Queje ile xqui bij chiquiwach.) 7Rumal-i xqui bij che i Jesus: —N-ketaʼam taj pachin xyaw che —xe cha. 8—Xak yin n-quin bij ta ʼuri chiwe wach i ʼatbal tzij ʼo pinʼab, chi quin ʼan tak iri —xu bij i Jesus chique. 9Teʼuri i Jesus xoc chu bixquil jun tijojbal tzij chique i winak. Xu bij chique: —ʼO jun achi, ʼo u qʼuial úva u ticom. Ire ʼo u chac ca ʼe che jun viáje, rumal-i xu ya can piquiʼab i raj mediant. Ire xa ʼec, y naj xsachic. 10Are xu rik i ʼij re i cosech, xu tak bi jun u mocom chu tzʼonoxic i re ire, chique i raj mediant. Are xupon u mocom, xqui chʼayo, lic xqui ʼan cʼax che, y xqui tak bic, n-ta xqui ya bi che. 11Teʼuri i rajaw i ticon xu tak chal jun mocom; xak queje xqui ʼan chic che: xqui bij cʼax che, xqui chʼayo, xak xqui tak chubic, n-ta xqui ya bi che. 12I rajaw i ticon xu tak chal jun chic; i aj mediant xak xqui ʼan chic cʼax che, y xquesaj chalok. 13Are ʼuri i rajaw ulew xu bij: “¿Wach i quin ʼano? Quin tak nubi in cʼojol chi lic cʼax quin naʼo; are quiquil u wach, pent que cojon na che,” xu bij. 14I aj mediant, are xquilo, xqui bij chiquiwach: “Ire-le, are i rajaw i ulew coʼon panok. Chaka camsaj, man ca canaj can i ulew pakaʼab yoj,” xqui bij. 15Are ʼuri xquesaj li pa ticon y xqui camsaj. (Are i tijojbal tzij ile xu bij i Jesus chique.) Teʼuri xu tzʼonoj chique: —I rajaw i chac, ¿wach nawi coʼon chique i mal laj tak ajchaquib-le? 16Ire ca cʼun na, y que u camsaj i ajchaquib; teʼuri cu ya ni ulew piquiʼab juban chic ajchaquib. (Queje ile i moxbal tzij xu bij i Jesus chique.) I winak, are xqui ta ile, xqui bij: —¡Ay, chu ʼatij i Dios ile! —xe cha. 17Teʼuri i Jesus xe u takej y xu cʼunsaj u tzij i Dios chique wach coʼon na. —Katzij, queje ile ca ʼantaj na. We n-ca ʼantaj taj, ¿wach usucʼ ʼuri i tzij-i chi tzʼibtal can chupam u wuj i Dios? Man cu bij: I abaj chi n-xcaj ti xqui coj i je aj ʼanol ja, are i abaj-le chi xeʼelok lic nim ni u chac che i cubibal ja. (Queje ile tzʼibtal canok.) 18I abaj-le, we ʼo jun ca ʼe tzak puwi, ca pax che. Xak i abaj-le, we ca tzak chirij jun, lic coʼon cʼajcʼaj che —xu bij i Jesus chique. 19I cajʼatzil i sacerdóte, xak i tijonel re i ujer ʼatbal tzij xqui ta u be chi xa are ique que u lap na. Rumal-i, cacaj tan u chapic, xui-ri xqui xij quib chique i winak. 20Teʼuri xe qui tak bi juban achiab ruʼ i Jesus, quiqui cʼambej u pam. Xe qui tak bi ruʼ pacha je ʼutz lak tak winak, quiqui tzʼonbej juban tzij che, xa tzaksabal-re quiqui ʼano. Cacaj ique ca chap na cumal i rakan u ʼab i ʼatbal tzij, y ca jach na puʼab i gobernador. 21Are xe upon ruʼ i Jesus, xqui bij che: —Tijonel, ketaʼam chi yet, wach i ca bij, wach i ca cʼutu, lic pusucʼ i ca ʼan wi. Yet lic n-ca ʼan ta cas che, wach u patan jun winak, we nim, o we n-nim taj; lic ca bij i sak laj tzij che, wach craj i Dios. 22Cha bij ʼu chake: ¿ʼUtz nawi caka toj impuésto che i ʼatol tzij, o n-ʼus taj? —xe cha. 23I Jesus retaʼam chi xa tzaksabal-re cacaj; xa cʼambal u pam quiqui ʼano. Xu bij chique: —¿Wuchac qui tzucuj tzaksabal-we? —xu bij—. 24Chi cʼutu jun sak pwak chwe. ¿Pachin u qʼuexwach iri ʼo chuwach? ¿Pachin u bi iri tzʼibtal chuwach? —xu bij. —Re i ʼatol tzij —xqui bij che. 25—Bay —xu bij i Jesus chique—, chi ya ʼuri che i ʼatol tzij wach ʼo re ire che; xak chi ya che i Dios wach ʼo re ire che —xu bij chique. 26Ique n-xqui rik taj wach tzaksabal-re quiqui ʼan chiquiwach i winak. Are xqui ta u tzij, ique lic xqui bisoj; n-xe chʼaw ta chic. 27Teʼuri ʼo jujun chique aj Saducéo xe ʼe ruʼ i Jesus. I aj Saducéo quiqui bij chi i je camnak n-que walij ta chic. Rumal-i, are xe uponic, xqui bij che i Jesus: 28—Tijonel, i mam Moises u tzʼibam canok chi we xcam jun achi, we n-ta racʼal ruʼ can i rixokil, ʼo u chac ʼuri ca cʼuli i ratz u chaʼ i achi ruʼ i ixok malcan. Queje ile ca qʼuiji na racʼal ire ruʼ i ixok, pu qʼuexel i camnak. Queje ile u bim canok. 29Bay, oʼonom lok, je ʼo wukub achiab catz qui chaʼ quib. I nabe chique xcʼuliʼic, y xoʼon panok, xcamic, n-ta racʼal canok. 30Teʼuri i ucab chaʼaxel xcʼuli ruʼ ixok malcan. Xoʼon panok, xcam chic ire, n-ta racʼal. 31Teʼuri i urox xcʼuli chic ruʼ i ixok, xak queje xqui ʼan ile conojel. I je wukub-le ʼis xe cam chuwach i ixok, n-ta cacʼal canok ruʼ. 32Pa qʼuisbal-re, xcam i ixok. 33Bay, are cu rik i ʼij re qui walijbal i camnak, ¿pachinok chique i wukub-le queʼelok mer rachijil? Man conojel i je wukub xe cʼuli ruʼ. 34I Jesus, queje iri xu laʼ u wach chique: —Waral chuwach i jyub taʼaj, katzij que cʼuli i achiab i ixokib; 35xui-ri, coʼon panok, n-quiqui ʼan ta chic. Niʼpa i ca majaw chique chi que walij chiquixol i camnak y que oc chila chicaj, ique n-que cʼuli ta chic. (N-ta chic u chac ile.) 36Man n-que cam ta chic. Ique queʼelok je pacha i ángel, y je racʼal chic i Dios, man je walijnak chic. 37I tzij chi u tzʼibam can i mam Moises cu cʼut chiwe chi que walij ni camnak. Xu tzʼibaj ire wach u tzij i Dios che, are xu ʼijla chupam i ʼaʼ chi ca juluw che i ral cheʼ. Xu bij i Dios chi ire are qui Dios i mam Abraham, i mam Isaac, xak i mam Jacob. (I oxib-le je camnak chic are xu bij i Dios ile, xui-ri, chuwach ire, je cʼaslic.) 38I Dios n-are ti qui Dios i je camnak, are i qui Dios i je cʼaslic. Chuwach ire, ʼis je cʼaslic conojel —xu bij i Jesus chique. 39Are ʼari ʼo jujun chique i tijonel re i ujer ʼatbal tzij xqui bij: —Tijonel, ʼutz i xa bij —xe cha. 40Queje ile xqui bij, man i aj Saducéo winak n-ta chic u cowil qui cʼux chu tzʼonoxic mas che. 41I Jesus xu bij chique: —¿Wuchac quiqui bij i winak chi i Crísto we xcʼunic, are ni u muk u xiquin i mam David? 42¿Wuchac quiqui bij ile? Man lic are i mam David u bim can i tzij-i chupam i wuj u bi Sálmos: I Kajwal Dios xu bij che i Wajwal Crísto: “Chat cul na pin wikabim 43cʼa cu rik ni ʼij que in ya na pa awakan niʼpa i je aj chʼoʼoj chawij,” xu bij. (Queje ile u tzʼibam can i mam David ujer chirij i Crísto.) 44¿Wach u ʼonquil ʼuri chi Crísto xa u muk u xiquin i mam David? ¿Wach u ʼonquil ile? man lic are i mam David xu bij “Wajwal” che i Crísto. (Queje ile xu bij i Jesus chique, cu sakijbej-re chique chi Crísto n-toʼ ta winak, lic Dios.) 45Conojel i winak que tijin chu tayic i Jesus are xu bij chic jun tzij chique u tijoxelab. Xu bij: 46—Chi ʼana cwent chique i tijonel re i ujer ʼatbal tzij, chi xa kus quiquilo que malcat pa tak be ruʼ qui ʼuʼ naj rakan; kus quiqui ta are ca yaʼ rutzil qui wach cumal i winak pa tak qʼuebal, ocsabal re qui ʼij. Are que oc pa molbalʼib, xa quiqui tzucuj qui cubibal ʼo u ʼij; xak queje quiqui ʼano are que ʼe pa waʼim re tak nimaʼij. 47Ique quiqui maj i cachoch ixokib malcanib; teʼuri quiqui ʼan nimak tak tzʼonbal che i Dios, chiquiwach i winak, sachsabal-re wach i qui ʼanom. Ique ʼut ca yaʼ ni tojpen chique lic nim na chiquiwach i juban —xu bij i Jesus chique.

will be added

X\