2 CORINTIOS 12

1N-ta queʼel wi we jun cu coj u ʼij rib, xui-ri yin woʼor ʼo u chac quin ʼano. Quin bij na ʼut wach u ʼanom i Kajwal chwe, wach i wilom pin wach rumal, xak wach u ʼalijinsam chwe. 2ʼO jun achi, lic wetaʼam u wach, lic re chic i Crísto. Ire, pa cajlajuj junab canok, xak teʼet xcʼam bi cʼa pa urox caj. Yin n-wetaʼam taj we xa ʼe u chʼacul ruʼ, o we xui i ranima xa ʼec, xui i Dios retaʼam. 3Xui-ri, lic wetaʼam chi i achi-le, cʼamom nubi chicaj. N-wetaʼam taj we xcʼam bi u chʼacul ruʼ, o we n-xcʼam tubic, xui i Dios retaʼam ile. 4I achi-le cʼamtal bi chicaj, pa xu ta wi tak i tzij chi mi jun winak ca rikaw u bixquil; xak we ta cu rik u bixquil, i Dios cu ʼatij che. 5Yin ʼut, lic quin bij ne u ʼij-i jun winak we ʼantal che pacha i achi-le; xui-ri n-quin lap ta wib yin, wach i ʼutz quin ʼan yin. Xui quin lap tak ile chi n-ti in ʼij, n-ti in choʼab. 6Katzij we ta cwaj quin coj in ʼij (rumal wach xa ʼe wila, pues ʼo usucʼ man are i achi quin bij, yin ile) n-are ta chʼuj laj tzij quin bij, xa are i sak laj tzij. Xui-ri, yin n-cwaj ta quin lap wib, man n-cwaj taj we xa rumal i quin bij-le quiqui bij ni winak chi yin mas ʼo ni in ʼij. Xui cwaj yin toʼ quin quilo, toʼ quin qui ta, teʼuri quiqui bij na, we ʼutz i quin tijin chu ʼonquil. 7Niʼpa i xa ʼe wila chila chicaj, lic nim u ʼij u chomal. Colo rumal-i xpe jun cʼax chwe, pacha jun qʼuix ʼo chupam in chʼacul; pacha jun u takon itzel, cu ʼanbej cʼax chwe, man ʼutz n-quin coj ti in ʼij che, wach xa ʼe wila na. 8I cʼax-le, oxmul lic in tzʼonom che i Kajwal cresaj chwe. 9Xui-ri, i Kajwal u bim chwe: “(N-cwesaj taj.) I wutzil chawe lic cu rik rib awuʼ; are ile ʼo u chac chawe; i in choʼab mas cu rik u chac chawe are n-ta kas a choʼab yet.” Queje ile xu bij chwe. Rumal-i, quin quicotic, man wetaʼam chi ʼutz we n-ti in choʼab, man queje ile ca ʼalijin ni u choʼab i Crísto chwe. 10Rumal-i, quin quicot na, are ca ʼalijinic chi n-ta kas in choʼab; xak quin quicot na, are quin yoʼyax cumal i winak; xak we ʼo rajwaxic chwe; xak we ʼo quiqui tzucuj chʼoʼoj chwij; xak we quin tij i cʼax. Lic quin quicot chu chʼijic ronojel ile rumal i Crísto, man we n-ta kas in choʼab, are ʼuri queʼel chwe ʼo mas in choʼab rumal ire. 11Iwumal yix, xin lap wib cojbal re in ʼij yin. Xa pacha in tont xin lapan iwuʼ, xui-ri, are te yix qui bij we ʼutz in ʼanom yin. Yix lic i cojom qui ʼij i juban tijonel, xui-ri ique n-nim ti qui ʼij chuwach in ʼij yin. Katzij ile, tupu n-ta kas in ʼij yin. 12Are xin chacun iwuʼ ruʼ u nimal in cʼux, xa ʼalijinsax chiwe chi lic in u takon i Dios: xiwil tak i milágro, xak i nimak tak ʼanic re i Dios, xak xiwil juban chic cʼutbal-re chi i Dios ʼo wuʼ. 13¿Xataba n-junam ta iwilic xin ʼano? Lic xak jun xin ʼan chiwe yix pacha quin ʼan chique i juban je jutak tzobajil re i Dios. Xui-ri, n-xin tzʼonoj ta tzukbal wib chiwe yix, n-xin ya ta wib chikul. We n-ʼus ti ile xin ʼano, ¡pues chi cuyu in mac! 14Woʼor in yij chic che uroxmul wakan chi quin ʼe chi solixic; we xin upon iwuʼ, n-quin tzʼonoj ta tzukbal wib chiwe. Are yix quix waj; n-are ti ubitak iwe. Jun kajawxel n-cu tzʼonoj ta tzukbal rib chique i chʼutik; are i kajawxel que u tzuk i racʼal. 15Yin lic ronojel in cʼux quin qʼuis ni in mer, quin qʼuis ni in choʼab, tobal iwe; queje yin ile chiwe. Xui-ri, cwil yin we mas nim i cʼaxnabal in cʼux chiwe, are ʼuri xa mas coʼon pichʼ i cʼaxnabal i cʼux yix chwe yin. 16Yix, mokxa qui bij ʼut chi katzij n-ta xin tzʼonoj chiwe, xui-ri, mok ʼo jujun chiwe quiqui bij chi xa saklej in nojbal chu ʼonquil ile; xa quin tijin chi tʼoric che i mer chi woʼor coj tijin chu molic, mok quiqui bij. 17¿Xataba ʼo jun in takom bi iwuʼ xa tʼorbal iwe que u ʼana? Mi jun. 18Xin bij che i ma Títo chi quix ʼe u solij, xak xin tak bi i kachalal jun ruʼ. Iwonojel yix iwetaʼam chi i ma Títo mi julaj ix u tʼorom. Xak iwetaʼam chi xak jun i ka cʼux yoj ruʼ i ma Títo, xak jun i caka ʼano. 19Wachalal, ronojel i xin bij-le, mok qui bij yix xa tobal wib chiwach quin tijin chu ʼonquil. Péro n-rumal ti ile xin bij, xa are rumal u nojbal i Crísto; lic chuwach i Dios xin bij ile. Wachalal chi quix waj, ronojel wach i quin ʼano, xa are ʼanbal ʼutz chiwe yix. 20Man quin chʼob yin, are quin upon iwuʼ, mok quix ʼe in rika n-ʼus ta i ʼanom, n-quix tijin ta chu ʼanic pacha i cwaj yin chiwe. We queje i ʼanom ile, xak n-quix quicot ta ʼuri yix chwe yin, man xa yaj que in ʼana ʼuri chiwe. Quin chʼob yin, are quin uponic, mokxa toʼ chʼoʼoj quix tijin chu ʼanic; mokxa ca titat i pam che iwachiʼil chi ʼo u ʼij; mokxa toʼ qui petsaj iwoywal; mok quix ʼe in rika xa i jachom bi iwib pa tak tzobajil. Quin chʼob yin mokxa quix tijin chu nuqʼuic tzij chiwach; mokxa qui yoʼya iwib chiwach; mokxa toʼ nim qui ʼan che iwib; mokxa quix tijin chu ʼanic pacha i toʼ qui chʼob yix chi jujunal. 21Quin chʼob yin, are quin upon julaj chic iwuʼ, pent i Dios coʼon tan chic chwe chi quin qʼuix na iwumal yix, wach i qui ʼano. Pent ix qʼui quin oʼ na iwumal, rumal i mac re ujer chi n-iwoʼtam ta canok. Pent ni mayim ta can u ʼonquil i n-chʼam taj, xak i u ʼonquil i toʼ u rayijbal i chʼacul. Mok queje ile quix ʼe in rika quin chʼob yin.

will be added

X\